Hybridgrund / Konstruktion

Hybridgrund

Tjälldén Hybridgrund passar för hus med fribärande träbjälklag. Grundsystemet består av lätta, isolerade balkar och utrymmet innanför balkarna fylls med isolering. Fördelen med detta är att man får god isolering i grunden samt att man inte behöver ventilera något kryputrymme. Träbjälklaget ovanför grunden ska inte fullisoleras.

Innehåll

Konstruktion – Tjälldén Hybridgrund

Systembeskrivning

Grundbalkarna består av en isolerande kärna av styrencellplast och ett omslutande ytskikt av fiberarmerad betong. Ytskiktet är gjutet på en spårad cellplast vilket säkerställer en långsiktig vidhäftning och ger en färdigbehandlad sockel. Betongen i ovan- och underkant är 20 mm och på balksidorna 10 mm.

I varje balkgavel finns urtag som placeras ovanpå stödplattor med hål. Stödplattorna består även dessa av en isolerande kärna av styrencellplast och ett omslutande ytskikt av fiberarmerad betong. Urtagen gjuts ihop i skarvarna och med stödplattan för att skapa stabilitet och täthet i grunden. Betongpelarna med underliggande stödplattor tar upp lasterna från huset. Infästningar av syllen görs i första hand i de gjutna pelarna.

Balkarna finns i höjd 300, 400 och 500 mm och stödplattorna i höjd 100 och 200 mm. De olika höjderna kan kombineras utifrån önskemål. Längs grundens ytterkant monteras stödplattor och balkar. Dessa är dimensionerade så att de klarar linjelasten längs ytterkanten. Eventuellt lägger man även stödplattor och balkar inne i grunden för att bära upp bjälklaget. Inne i grunden läggs 300 mm cellplast med förskjutna skarvar. Ovanpå grundbalkarna och cellplasten läggs en plastfolie som skarvas och tätas samt dras upp på bjälklagskanten.

1.Grundbalk 300 mm 2.Markisolering 3.Stegljudsisolering 70 mm 4.Makadam 5.Plastfolie alt Radonduk 6.Dräneringsrör 7.Dränerande återfyllning 8.Stödplatta med mellanliggande markisolering 100 mm 9.Makadam 10.Mineralull 50 mm
1.Grundbalk 400 mm 2.Markisolering 3.Stegljudsisolering 70 mm 4.Makadam 5.Plastfolie alt Radonduk 6.Dräneringsrör 7.Dränerande återfyllning 8.Stödplatta med mellanliggande markisolering 200 mm 9.Makadam 10.Mineralull 50 mm
Balkarna anpassas med hjälp av passbitar så att de tar upp eventuella punktlaster i grunden. Mittbalken fungerar som stöd för bjälklaget.

Tillåtna laster

Alla skarvar mellan grundbalkarna ska läggas över en stödplatta. Samtliga laster ska kunna överföras till de gjutna betongpelarna i skarvarna mellan grundbalkarna. Detta innebär att byggnadens golvbjälklag måste ha en bärande kantram samt att golvbjälkarna ska fästas i denna.

Grundens utformning bestäms med utgångspunkt från
– aktuella laster
– tillåten markpåkänning
Dimensionerande lastkapacitet i skarv mellan grundbalkar är 85,0 kN. Vid höga punktlaster på kantramen anpassas grundbalkarna för att ta upp dess laster. Detta ritas in på den objektanpassade grundritningen.

Tjäldjup i olika delar av landet.

Tjäldjup

En grundkonstruktion på frostaktiv jord ska skyddas mot påverkan av tjäle. Tjäldjupet beror på klimat och markförhållanden på orten.

På kartan bredvid visas maximal tjälnedträngning i tjälfarlig mark, utan snötäcke, på olika orter i Sverige. Tjälfarlig mark är mark som inte släpper igenom vatten t ex lera. Använd kartan för att se vilket tjäldjup som gäller där grunden ska läggas. Använd sedan tabellen nedan för att se om tjälisolering är nödvändigt.

Grundläggningsdjup

Med grundläggningsdjup, A (se figur nedan) avses i detta fall det vertikala avståndet från färdig markyta till underkant av dränerande material. Grundläggningsdjup väljs med utgångspunkt från nedanstående tabell. I tabellen har vi sammanfattat de beräkningar vi gjort för de vanligast förekommande fallen.

Tabellen används på följande sätt: Kontrollera på kartan ovan vilket tjäldjup det är på orten där huset ska byggas. Därefter går du in i den vänstra tabellen ifall du tänkt bygga utan tjälisolering och i de högra tabellerna ifall du tänkt bygga med tjälisolering (D). Där kan du läsa av vilket som är det minsta möjliga grundläggningsdjup du behöver. Oberoende av grundläggningsdjup krävs alltid att all matjord skall tas bort.

Ovanförliggande byggnad, med undantag av enstaka mindre utrymmen, ska ha en regelbunden temperatur av minst +18C under uppvärmningssäsongen.

Som utvändig markisolering (tjälisolering) används cellplast godkänd för användning i mark.

A=Grundläggningsdjup B=Höjd på makadam under stödplattorna C=Bredd på makadam under stödplattorna D=Bredd tjälisolering E=Placering dräneringsledning

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För att få en offert kan du skicka in en prisförfrågan.

Hybridgrund