Poolskötsel / Under badsäsong

Poolskötsel

Att ta väl hand om sin pool såsom kontinuerlig rengöring, god vattenkvalitet, korrekt vinterstängning/uppstart gör att man får ut det mesta av sin pool och kan förlänga livslängden på tillbehören. Nedan förklarar vi hur poolen startas upp på våren och stängs ner på vintern. Vi beskriver även vad som behövs göras under badsäsongen för att vattnet ska hållas klart och rent.

Innehåll

Skötsel av poolen under badsäsong

För att vattnet i poolen ska hållas rent behöver du göra följande under badsäsongen:

– Se till att hålla rätt värden på vattnet.
– Backspola sandfiltret med jämna mellanrum.
– Dammsuga poolen vid behov.

Nedan beskriver vi hur du gör detta.

Börja säsongen med att justera vattenvärdena

80 % av föroreningarna renas mekaniskt dvs med hjälp av bräddavlopp, sandfilter och städrobot. 20 % av vattnet renas kemiskt dvs med hjälp av klor. Se till att vid uppstart av poolen skapa ett poolvatten i balans. Är vattnet i balans från början blir reningen mer effektiv och mindre kemikalier behövs. Vad menas då med att vattnet är i balans?

Vid uppstart av poolen bör du se först till att dessa tre värdena Total Hårdhet, Total Alkanitet och pH ligger inom rekommenderat spann. Då har du vattnet i balans och en bra utgångspunkt för att hålla ett stabilt vatten.

Total Hårdhet (TH)

TH visar hur mycket mineraler, främst kalcium och magnesium, som finns i vattnet. Om TH är för lågt är vattnet mjukt vilket kan leda till korrosion av metall och betong. Är TH för högt är vattnet hårt och det kan leda till kalkbildningar. Vattnet har olika hårdhet i olika delar av landet.

Målvärde: 10-30 dH = 100-300 mg/liter CaCo3 (ppm).

Detta värde finns oftast inte med på de digitala vattenmätare utan endast på vissa stickor.

Lågt TH justeras med medel som ’Höj Kalk’ och högt TH behandlas med ’Anti Kalk’ eller annat avkalkningsmedel.

TH bör kontrolleras en gång per säsong.

Total Alkanitet (TA)

TA visar hur mycket karbonat och bikarbonat som finns i vattnet. Ett bra värde här ger ett stabilt pH. För låg alkanitet (TA) ger ett ostabilt pH-värde och en för hög alkanitet ger ett för högt pH-värde.

Målvärde: 80-150 mg/L CaCO3 (ppm)

TA kan mätas med digital vattenmätare eller sticka och justeras med speciellt medel som heter ’Alkanitet Plus’ alternativt ’Alkanitet Minus’.

TA bör kontrolleras en gång i månaden.

Potential of hydrogen (pH)

pH-värdet visar hur surt eller basiskt vattnet är. Lågt pH ger ett surt vatten som irriterar hud och ögon. Högt pH ger ett basiskt vatten som också irriterar hud och ögon och som ger ineffektiv rening. Exempelvis behöver du dubbelt så mycket klor för att få samma effekt vid 7,8 i pH som vid rekommenderad nivå nedan.

Målvärde: 7,2-7,4

pH kan mätas med t ex digital vattenmätare eller sticka och justeras med ’pH Plus’ alternativt ’pH Minus’. Medlet löses upp i en hink innan det hälls i bräddavloppet. Blanda ej med andra kemikalier.

pH bör kontrolleras en gång i veckan.

Cyranussyra

Cyranussyra är en klorstabilisator som förhindrar att kloret bryts ner och försvinner. Det finns naturligt i klorpuckar. Cyranussyra ökar klorets effektivitet men vid för högt värde binds kloret och tappar därmed effekten. Cyranussyra försvinner inte utan enda sättet att få ner cyranussyran är att tömma ut vattnet i poolen och fylla på med nytt. Viktigt att kontrollera innan man installerar automatisk rening.

Målvärde: < 30 ppm

Cyranussyran bör kontrolleras en gång per säsong.

Tabell för om att balansera poolvattnet

Parameter         Rek värden      Kontrolleras
Total Hårdhet     100-300 ppm    Varje säsong
Total Alkanitet    80-150 ppm      Varje månad
pH                      7-7,6                 Varje vecka
Fritt klor              0,5-2 ppm         Varje vecka
Total klor             1-3 ppm           Varje månad
Cyanursyra        <30 ppm           Varje säsong

Kontrollera sedan klor- och pH-nivå varje vecka

Klor decinficerar poolvattnet och tar bort alger, bakterier och svampar. Om poolen inte har automatisk styrning av klor och ph tillsätts klor i bräddavloppet. Det finns olika typer av klor; Dagsklor, Chockklor och Veckoklor (Multiklor).

Dagsklor är det effektivaste sättet att desinficera poolvattnet. Dagsklorpuckarna läggs i bräddavloppets silkorg efter instruktionerna på förpackningen.

Chockklor är samma preparat som dagklor fast i pulverform. Chockklor ger en kraftfull klorhöjning. Både dagsklor och chockklor höjder vattnets pH. Chockklor ska alltid lösas upp i en hink vatten innan det tillsätts i bräddavloppet

Veckoklor (Multiklor) är större klorpuckar som placeras i bräddavloppet. Dessa innehåller även flockningsmedel och algmedel.

Ett riktvärde är 70 % av kloreringen ska göras med Dagsklor/Chockklor och 30 % med Veckoklor.

Klor- och pH-nivåer ska kontrolleras varje veckas och justeras enligt ovan.

Backspola sandfiltret

När vattnet går igenom sandfiltret stannar smuts kvar i sanden. Efter ett tag blir sanden mättad med smuts och då ökar trycket i manometern. Genom att köra vattnet åt motsatt håll genom sandfiltret luftas sanden och sanden kan återigen samla smuts. Att köra vattnet åt motsatt håll kallas att man backspolar filtret. Hur ofta man ska göra detta beror på hur smutsigt vattnet har varit men om manometern ökat med 0,2 bar bör sandfiltret backspolas (grov riktlinje en gång i veckan). När filtret backspolas försvinner vatten från poolen och ibland behöver man då fylla på med vatten.

På sandfiltret finns ett vred som kan vridas till olika lägen:

FILTER – Normalläge som vredet ska vara på när pumpen cirkulerar vattnet.

BACKSPOLNING – Detta läget ska vredet stå på under backspolingen.

RENSPOLNING (RINSE) – Stabiliering av filtersanden. I detta läge ska vredet stå på under några sekunder efter backspolningen.

AVLOPP (WASTE) – I detta läge kör filtret vattnet från poolen ut i avloppet. Används i de fall man vill tömma ur vatten i poolen till avloppet.

STÄNGD (CLOSE) – Stängd.

CIRKULATION – I detta läge går vattnet direkt till poolen utan att filtreras genom sandfiltret.

OBS! Vrid aldrig på vredet utan att ha stängt av pumpen!

Steg för steg backspolning

1. Stanna pumpen.

2. Vrid vredet till ’Backspolning’ (om det finns en avstängningsventil mellan filtret och avloppet är det viktigt att denna är öppen).

3. Starta pumpen. Filtret ska nu spolas i 2-3 minuter eller tills vattnet i siktglaset på sandfiltret är klart.

4. Stanna pumpen.

5. Vrid vredet till ’Renspolning’ (Rinse).

6. Starta pumpen.

7. Låt vattnet spola ca 15-20 sekunder.

8. Stanna pumpen.

9. Vrid till ’Filter’.

10. Starta pumpen.

Filtersand bör bytas efter 6-7 år.

Dammsuga poolen vid behov

Dammsuga poolen kan göras antingen via en poolrobot eller via en bottensugshuvud som sätts på en dammsugarslang och som kopplas till bäddavloppet. Nedan beskrivs bottensugning via dammsugarslang

1. Fäst bottensugarhuvudet på teleskopstången och fäst sugslangen på bottensughuvudet.

2. Sätt ner bottensughuvudet på bassängens botten och mata ner dammsugarlangen under vattenytan. Se till att dammsugarslangen fylls med vatten och att det inte är luft i den.

3. Sätt på bottensugplattan ovanpå silkorgen på bräddavloppet (en separat del som följer med bräddavloppet).

4. Anslut dammsugarslangens andra del till bottensugplattan.

5. Därefter kan botten dammsugas.

Om suget blir sämre under dammsugningen kan silkorgen ha blivit så full att den behöver tömmas.

Efter en dammsugning bör sandfiltret backspolas.

 

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För att få en offert kan du skicka in en prisförfrågan.

Poolskötsel