Radonduk / Montering

Radonduk

Radon är ett radioaktivt grundämne som bland annat finns i marken. Om det finns förhöjda värden av radon i marken där ett hus ska byggas är de en god idé att skydda huset mot radon. Enligt Boverkets regler BFS 1993:57 får radonhaltens årsmedelvärde i en ny byggnad inte överskrida 200 Bq/m3. Genom att lägga en radonduk, eller ett membran som det även kallas, får man ett skydd mot gas- och radonuppträngning i byggnaden.