Poolstomme / Montering

Poolstomme

Tjälldén Poolstomme är ett välisolerat byggsystem för privata pooler. Väggblocken till poolen är i färdig poolhöjd vilket ger en enkel montering och passar lika bra för självbyggaren som professionella poolbyggare. Genom att endast gjuta betong i de bärande pelarna minskar man mängden betong och får bättre isolering i poolväggarna. Vår poolstomme kompletteras med pooltillbehörliner och poolskydd från ledande aktörer inom poolbranschen.

Innehåll

Montering – Tjälldén Poolstomme och pooltillbehör

Nedan följer en monteringsanvisning på Tjälldén Poolsystem (stomme och tillbehör) som innefattar allt från förberedande markarbete till vattenfyllnad av poolen. Du kan även ladda ner vår poolbroschyr där monteringsanvisningen finns med.

1. Markarbete

Förarbete

Det första man bör göra innan man sätter igång med poolbygget är att kontrollera att det inte går några ledningar där poolen ska grävas. Det finns bra kostnadsfria tjänster på internet för att kolla upp detta t ex ledningskollen.se.

Placering och utsättning av poolen

Bestäm poolens placering på tomten samt poolens höjdläge. Sätt ut poolen genom att markera poolens hörn provisoriskt, bild 1. Sätt därefter ut träprofiler (3 stolpar sammanlänkade med horisontella bräder) i varje hörn. Dessa ska placeras minst en meter utanför poolens utvändiga mått för att schakt ska kunna ske utan att flytta profilerna. Avväg den horisontella brädan på profilen så att dessa kommer i nivå med poolens önskade ovankant.

Schaktyta

Spänn profiltråd mellan de horisontella hörnprofilerna, bild 2. Profiltrådarna ska visa poolens utvändiga mått. Poolens utvändiga mått är 600 mm större på längd och bredd än de invändiga måtten. Om poolen är rektangulär bör du även kontrollera att båda diagonalerna är lika så att i nte utsättningen blir skev. Diagonalen räknas ut genom √(längd²+bredd²). Diagonalmåttet är utsatt på ritningen.

Markera schaktytan genom att exempelvis spraya färg på marken. Schakt bör ske så att du får ett monteringsutrymme på 300 mm utanför de utsatta måtten. Om dräneringsrör ska läggas ska dessa placeras 450 mm utanför poolen och då ska hänsyn tas till detta vid schaktning.

Schaktdjup

Ta bort profiltrådarna innan schakt. Anpassa schaktdjupet så att den färdiga poolens övre kant hamnar i önskad nivå. Det är viktigt att fastställa poolstommens exakta höjd.

Bild 1. Börja med att markera ut poolens placering.
Bild 2. Markera poolens utvändiga mått genom att spänna profiltråd på träprofiler (3 sammanlänkade stolpar enligt bild).
Poolsektion-ny-kronbalk-860
1.Väggblock 2.Armeringsjärn 3.Armeringsbygel 500+1500 mm 4.Betong 5.Puts 6.L-element av cellplast 7.Dränerande material 100 mm 8.Markisolering S100, 100 mm 9.Armeringsnät 10.Betong

Faktorer att ta hänsyn till vid fastställande av schaktdjup:
1. Dränerande material under plattan. Om marken inte är självdränerande ska minst 100 mm makadam läggas under poolgrunden. Förslag på makadam är 8-16 mm.
2. Grunden bygger 200 mm.
3. Väggblocken bygger 1500 mm.
4. Eventuell snap-in-list bygger ca 10 mm. Om linern ska platssvetsas bör du stämma av med din linersvetsare hur linern ska svetsas i ovankant eftersom detta kan påverka schaktdjupet.
5. Olika varianter av pooltäckningar kan påverka schaktdjupet. Kontrollera vad som gäller för ditt tänkta pooltäcke. De vanligaste pooltäckningarna bar cover, lamelltäcke och pooltak påverkar inte schaktdjupet.
6. Tjocklek på sargen runt poolen.

Vid schaktning ska även hänsyn tas till dränering och dräneringsbrunn. När schaktbotten är plan ska den packas med vibrator.

Markarbete för teknikrum och rördiken

Bild 3. Schaktning för pool och teknikrum.

I teknikrummet placeras vanligtvis cirkulationspump och filter. Vid schaktning ska man även schakta för ev teknikrum, rördiken mellan pool och teknikrum samt avloppsledning från filter och för elkabel till poolens belysning, bild 3.

Det är positivt om teknikrummet är placerat så att pumpen står under poolens vattenyta med självfall från bräddavloppet. Det går även bra att ha teknikrummet ovanför vattenytan om det finns ett förråd eller liknande i närheten av poolen. Avståndet mellan bräddavlopp och pump ska vara så kort som möjligt (max 10 m). Om pumpen placeras ovanför vattenytan ska en backventil mellan bräddavlopp och pump installeras. Anledningen till detta är att vattnet annars kan rinna tillbaka till poolen när pumpen stängs av. Risken är då att pumpen startas tom vilket kan skada pumpen. Ett teknikrum kan byggas med hjälp av samma block som poolen. Det är då viktigt att planera in detta rum redan vid beställning av poolen. Rördiken ska avjämnas med 10 cm dränerande grus i botten. Rören ska täckas och vara inbäddade med dränerande grus ca 10 cm runt om.

Dränering

Om grundvattennivån ligger nära eller marken är vattensjuk är det extra viktigt med generös dränering. Dräneringsrören kan anslutas till dagvattenledning eller en dräneringsbrunn, bild 4. Placera ut dräneringsrör ca 45 cm runt om den tänkta poolen. Lägg grus under rören för att justera in ett fall med 1 cm per meter mot dräneringsbrunnen. När rören är injusterade fyller man på med makadam runt rören.

Dräneringsbrunn

En dräneringsbrunn är ett rör i diameter 400 mm. Detta rör grävs lodrätt ner i marken på lämpligt ställe. Bottna med markduk och ett tjockt lager grovt grus. Dräneringsbrunnens botten ska ligga ca 30 cm lägre än poolens botten. Dräneringsrören ansluts till brunnen med ett fall på 1 cm per meter. I trädäcket görs en lucka ovanför dräneringsbrunnen. Genom att ha en dräneringsbrunn kan vattennivån runt poolen kontrolleras och en dränkbar pump med flottör kan placeras i brunnen för att pumpa bort vatten utifrån behov.

Fiberduk

Fiberduk används vid lös undergrund då det finns risk att dräneringsgrus eller makadam annars trycks ner i det underliggande materialet. Fiberduken läggs under makadamen över hela ytan och en meter upp runt poolens kanter, bild 5. Duken kan fästas med cellplastspik eller liknande.

Bild 4. Dräneringsbrunn används för att leda bort vatten i marken.
Bild 4. Dräneringsbrunn används för att leda bort vatten i marken.
Fiberduk och dräneringsgrus.
Bild 5. Fiberduk och dräneringsgrus.

2. Poolgrund

Se gärna vår instruktionsfilm på hur du monterar poolgrunden.

Profiltråd

För ner yttermåtten till grunden och markera L-elementets ovankant med profiltråd. Kontrollera så att diagonalerna är lika för att undvika att grunden blir skev.

Montering av L-element

L-elementen i cellplast kommer i 1,2-meters längder och får kapas till på plats så att de önskade grundmåtten uppnås. Eftersom kantelementet ligger i linje med utsida poolväggar blir grundmåtten samma som poolens yttermått. Börja monteringen i ett hörn. Hörnen skapas enklast genom att skära ur botten på ena kantelementet, bild 6. Fäst ihop L-elementen med skarvbleck. Sätt två skarvbleck i varje skarv. Ett skarvbleck sätts i ovankant på L-elementet och ett nere i L-elementet, bild 7. Därefter placeras övriga raka L-element ut på det utjämnade underlaget och sätts samman med skarvbleck.

Grundisolering

Därefter läggs grundisolering ut, bild 8. Skivorna är 100 mm tjocka och falsade för att, i så stor mån som möjligt, undvika genomgående skarvar. Cellplastskivorna får kapas till för att fylla ytan innanför kantelementen.

Bild 6. Skär bort cellplast från ena kantelementet för att skapa ett hörn.
Bild 7. Fäst ett skarvbleck i ovankant och nere i L-elementet.
Bild 8. Cellplastskivor placeras ut som grundisolering.

Armering av betongplattan

Över hela plattan läggs armeringsnät. Armeringsnäten ska skarvas med 200 mm överlapp, bild 9. Armeringsnätet läggs på medföljande distansklossar. Armeringsklossarna har två nivåer, 40 och 50 mm. Använd den lägre nivån för armeringsnäten. Då kommer armeringen i en bättre nivå när vinklarna najas fast i ovankant nät.

Armeringsjärnen som levereras färdigbockade ska gjutas in i betongplattan så att de hamnar mitt i varje skarv mellan poolblocket. Armeringsvinklarna är 1500×500 mm. På ritningen som skickats via mail vid beställning finns en måttkedja för armeringsvinklarna som ska följas. Markera centrum för alla armeringsvinklar på kantelementet med hjälp av ritningen, bild 10. Måttet utsida grund och centrum armeringsvinkel är 150 mm. Naja fast armeringsjärnen i armeringsnätet enligt måttkedjan på ritningen. Armeringsjärnen kan lutas mot varandra för att få stöd under gjutningen, bild 11.

Bild 9. Armeringsnät skarvas med 200 mm överlapp.
Bild 10. Placering av järn i hörn. Järnen najas fast i armeringsnäten.
Bild 11. Armeringsvinklarna kan med fördel lutas mot varandra innan betongen härdar.

Gjutning av betongplatta

För att gjuta betongplattan är det vanligast att beställa ut färdigblandad betong med betongbil. Betongkvalitén som rekommenderas är C25/30.

Formel för att räkna ut betongmängden till plattan:
yttermått längd (m) x yttermått bredd (m) x 0,1 = m3 betong
Exempel för en 8×4 m pool: 8,6×4,6×0,1 = 3,95 m3 betong

Direkt efter gjutningen när betongen fortfarande är blöt ska armeringsjärnen vinklas upp. De medföljande armeringsstöden i cellplast, cellplastklossarna, används för att hålla järnen på plats, bild 12. Dessa spikas i kantelementet med cellplastspik.

Om du även ska gjuta platta till direkt anslutande teknikrum bör du tänka på att gjuta in en golvbrunn så att evenuellt vatten i teknikrummet kan rinna ut, bild 13.

Vid varma dagar är det viktigt att vattna betongen så att den inte härdar för snabbt. En betongplatta bör härda ca en vecka innan väggarna monteras.

Bild 12. Innan betongen härdar riktas armeringsvinklarna upp med cellplastklossarna som fästs med cellplastspik.
Bild 13. Om teknikrummet byggs i anslutning till poolen ska en golvbrunn gjutas in.
Placering av kantelement vid förstärkningspelare. 1. Isolerblock/Väggblock 2.Armeringsjärn 3.IPE80 svetsad i fästplåt 4.Betong 5.Puts 6.Peikko fästplåt 7.Dränerande material 8.Markisolering S100, 100 mm 9.Armeringsnät 10.Betong

Montering av förstärkningspelare
(endast vid fristående, delvis fristående eller långa pooler)

En fristående pool är en pool som inte har någon eller endast delvis utvändig återfyllnad. En pool som endast återfylls till hälften räknas som fristående pool. Poolen utsätts då för vattentryck men inget utvändigt marktryck som kompenserar vattentrycket och därför behöver poolens väggar extra förstärkning. En pool kan sticka upp 300-400 mm ur marken utan förstärkning.

Vid fristående pooler ska halvmetersblock användas. Poolen får då dubbelt så många armerade betongpelare. Väggarna ska även styvas upp ytterligare med ingjutna förstärkningspelare, bild 14-16. Förstärkningspelare och halvmetersblock ska även användas vid pooler längre än 8 meter.

Vi har tagit fram en anpassad förstärkningspelare (IPE80-balk som är svetsad i fästplåt) som levereras med poolen. Förstärkningspelaren kräver mer betong i kantbalken än de vanliga armeringsvinklarna och därför ska L-elementet flyttas ut på en stäcka på 300 mm enligt sektion på föregående sida. Vi rekommenderar att man vänder på ett L-element, bild 14, och fäster det något omlott med de andra elementen. Förstärkningspelaren bör ha ca 30 mm betong runt om sig så urtagen i väggblocken kan behöva sågas ur ca 10-20 mm så att detta uppnås. Detta kan göras med kniv, fogsvans eller liknande.

Vid fristående pooler är det även en fördel om krönbalken styvas upp. Ett smidigt sätt att göra detta på är att förankra poolens krönbalk med trädäckskonstruktionen. Fördelen blir både att plintarna närmast poolen kan uteslutas samt att krönbalken styvas upp betydligt. Se mer information om detta under punkt 9 i monteringsanvisningen eller på Förankring av pool i trädäck eller altan.

Bild 14. Vänd på L-elementet där förstärkningspelarna ska placeras.
Bild 15. Förstärkningspelare och övrig armering på plats.
Bild 16. Förstärkningspelare och övrig armering gjuts fast i plattan.

3. Poolväggar

Profiltråd och bottenlist

Sätt tillbaka profiltråden på spikarna på den horisontella profilbrädan. Tråden ska markera poolens yttermått och ovankant. Ett tips kan vara att stålspika en trälist i grunden vid blockens insida och diagonalmäta denna list. Då får man en rak list att sätta väggblocken mot.

Montering av väggblock

Alla blocken fästs med fogskum i botten och mellan väggar. Använd exempelvis Sika boom-S All season eller liknande fogskum för utomhusbruk och som kan appliceras på cellplast. Det går åt ca 8-10 st flaskor på 750 ml till väggarna för en nedgrävd 8×4-pool. Använd skyddshandskar vid användning av fogskum.

Börja med att montera ett hörn, bild 17. Sopa rent betongplattan från löst material och lägg två strängar fogskum på grunden där blocket ska sitta, bild 18-19. Montera blocket i grunden. Skumma sedan två vertikala strängar på det monterade blocket samt två strängar i botten och tryck fast nästa block. Fäst två skarvbleck i varje skarv. Skarvbleck kan även fästas i skarvarna i nederkant från utsidan. Se till att skummet inte jäser ut i de utrymmen
där betongpelare och krönbalk ska gjutas. Det är viktigt att allt skum avlägsnas från de ställen där det ska gjutas betong annars försvagas konstruktionen.

Börja monteringen i ett hörn.
Bild 17. Börja monteringen i ett hörn.
Bild 18. Skumma i botten och på blocksidorna.
Bild 19. Exempel på fogskum från Biltema.
Bild 20. Väggblocken placeras ut enligt den objektsanpassade poolritningen.

Montera därefter resterande block med skarvbleck och fogskum enligt din objektsritning, bild 20-21. Om du har block med färdiga hål för inlopp, lampor och bräddavlopp, bild 22, är placering av dessa markerade på din objektsritning. Färdiga hål i blocken fås utan extra kostnad om tillbehören köps via oss. Inlopps- och lamphålen passar för både plast och rostfria detaljer. För bräddavlopp i plast har vi block med färdigt urtag. För rostfritt bräddavlopp görs urtaget i blocket på plats. Om poolens bredd inte är jämnt antal meter t ex 3,5 m görs hålet för bräddavloppet på plats eftersom det annars inte hamnar centrerat.

Blockens mått kan skilja på ett par mm. Den totala längden av väggen kan också påverkas om man monterar skarvarna väldigt tätt eller med en glipa i skarven. Se till att de ingjutna armeringsvinklarna hamnar så centriskt i urtaget som möjligt.

För att få en rak ovankant kan blocken justeras med justeringsbrickor, bild 23, som placeras mellan grunden och blocken. Montera så att insidan av poolen samt ovankant pool blir så jämn som möjligt.

Bild 21. OBS! EXEMPEL på placering av block. Varje pool får en objektanpassad ritning.
Bild 22. Block med färdiga hål för inlopp, lampor och bräddavlopp.
Bild 23. Justeringsbrickor kan användas för att få en rak ovankant på blocken.

Pelare vid anslutning mot ev teknikrum

I de fall man bygger teknikrum i direkt anslutning till poolen får man skära ut urtag i poolväggen för att skapa en komplett pelare, se bild 24 nedan. Ytskiktet kan skäras med vinkelslip med diamantklinga.

Fylla betong i pelare

När alla blocken är utplacerade kan betong fyllas upp i hålrummen, bild 25. Vanligast är att köpa grovbetong på säck t ex Combimix Grovbetong. Blanda detta enligt anvisningar i betongblandare och fyll på i pelarna. Åtgången är ca 22 liter per pelare och 22 liter per meter krönbalk. Mängderna kan variera något beroende på hur många pelare poolen har.

Börja med att fylla upp ca 200 mm. Staga upp hörnblocket när första omgången bruk fylls på. Fäst även ett par extra skarvbleck längre ner i blockskarven från utsidan. Betongen i botten av pelarna behöver inte härda innan resten av uppfyllningen görs men den ska hinna sätta sig lite i botten för att undvika risken att blocken lyfter.

När alla pelare fyllts med ca 200 mm betong kan resten av betongen fyllas upp till underkant horisontellt urtag. Vid rostfritt bräddavlopp ska armeringen placeras under bräddavloppet. I detta fall ska inte pelarna på respektive sida om bräddavloppet fyllas helt innan armeringen är på plats.

Armering av krönbalk

När alla pelarurtag är fyllda med bruk armeras krönbalken med två längsgående järn på medföljande distanser, bild 26. I hörnen används de färdigbockade vinklarna. Det långa vinkelbenet läggs längs långsidan av poolen.

Bild 24. Vid anslutning mot poolvägg ska urtag skäras ut i poolväggens utsida.
Bild 25. Fyll pelarna med bruk i två omgångar så att betongen hinner sätta sig i botten.
Bild 26. Två stycken längsgående armeringsjärn i krönbalken.

Bräddavlopp och gjutning av krönbalk

Vi rekommenderar att bräddavloppet är på plats vid gjutning av krönbalken. Placera ut bräddavloppet i krönbalken, bild 27. Placera bräddavloppet så att den svarta gummitätningen hamnar i linje med insida liner, bild 28. Vid användning av skyddsduk mellan liner och vägg hamnar gummitätningen 2-3 mm utanför poolväggen (sett inifrån poolen). Skyddsduk medföljer i linerpaketet. Vid platssvetsad liner kan man stämma av med linersvetsaren om skyddsduk ska användas.

Armeringsjärnen ska fortlöpa i krönbalken ovanför bräddavloppet. Vid bräddavlopp i plast finns ett färdigt urtag i blocken för bräddavloppet. Justeringsbrickor kan då användas för att klossa upp bräddavloppet i bakkant. Urtaget är gjort så att bräddavloppet precis passar in mot poolen. I bakkant blir det en glipa som måste täppas för innan betongen gjuts. Skär ca 100 mm breda bitar av cellplast i samma form som hålet i bakkant. Tryck ner  ellplastbitarna och skumma fast dem. Bräddavloppets mittdel blir då ingjuten. Det blir även några cm ovanför bräddavloppet in mot poolen som måste täppas till innan gjutning. Detta kan göras på olika sätt t ex genom att sätta en bräda provisoriskt eller en bredare cellplastremsa som fästs med skarvbleck. På så sätt släpps betongen ut och det blir en gjuten kant ovanför bräddavloppet. Brädan eller cellplasten tas bort efter gjutning.

Vid bräddavlopp i rostfritt får urtag i blocket göras på plats. In mot poolen ska hålet vara lika stort som bräddloppet. Inne i blocket ska hålet vara så pass mycket större att det går att kringgjuta bräddavloppet med ca 50 mm runt om. Ytskiktet kan skäras med vinkelslip med diamantklinga. Vid rostfria detaljer är det viktigt att armeringen inte kommer för nära det rostfria materialet. Ett alternativ är då att sätta armeringen under bräddavloppet, bild 29.
En ränna skärs då i cellplasten i underkant urtag likt den som är i ovankant på poolblocken. Placera två armeringsjärn i rännan och tryck in dem så att de får förankring i betongpelarna på båda sidor om bräddavloppet. Detta är även ett alternativ om man vill ha bräddavloppet så högt upp som möjligt.

Bild 27. Baksidan på bräddavloppet placerat i väggblocket med färdigt urtag.
Bild 28. Den svarta gummitätningen ska hamna i linje med insida liner.
Bild 29. Vid ingjutning av bräddavlopp i rostfritt placeras järnen under bräddavloppet.

Om bräddavloppet inte finns på plats vid gjutning av krönbalken kan man täppa för och lämna en lucka i krönbalken som är minst 1 m lång på varje sida från bräddavloppet som du avvaktar att gjuta tills du har bräddavloppet på plats. Låt krönbalkens armeringsjärn gå hela vägen fram till brädavloppets sidor. Då får du möjlighet att sedan lägga två armeringsjärn i ovankant på bräddavloppet som skarvas 1 m åt respektive håll.

Vid användning av klämringskoppling i vinkel ska dessa skruvas på innan montering av bräddavloppet. Om kopplingen inte skruvas på innan kommer den att stöta emot baksidan av väggen. Om man missar detta får man skära ur blocket lite från baksidan, skruva fast kopplingen och sedan skumma tillbaka den biten av blocket som man skar ur. Gängorna mellan koppling och bräddavlopp ska gängtejpas.

Hål för inlopp och lampor

För inlopp och lampor finns färdiga hål i blocken för de varianter som vi säljer (finns både för plats och rostfritt), bild 30. För inlopp finns även färdiga hål i trappblocken. Placering av dessa block är markerat på objektsritningen som fås vid beställning, bild 31.

Det går även att få block utan hål. Då får hålen göras på plats så att det passar de inlopp och lampor som ska användas i poolen, bild 32. Nedan finns skisser på rekommenderade höjder för bräddavlopp, inlopp och lampor om hålen ska göras på plats. Bräddavlopp och inlopp ska placeras minst 40 cm från poolens innerhörn. Ytskiktet kan skäras med exempelvis en kasserad sticksåg. För att komma igenom cellplasten i blocket kan en träborr med förlängt skaft användas. Om inloppen ska sitta i trappan behöver det göras hål i trappblocken också.

Bild 30. Block med färdiga hål för inlopp och lampa. Finns för både plast och rostfritt.
Bild 31. Block med färdiga hål för lampor är utplacerade enligt ritning.
Bild 32. Vid användning av andra pooltillbehör än de offererade skärs hålen ut på plats.

Nedan visas rekommenderade höjder för bräddavlopp, inlopp och lampor om hålen ska göras på plats, bild 33-35. Om bräddavloppet önskas placeras högre upp för att få en högre vattennivå bör armeringen läggas under bräddavloppet. Se mer info under avsnittet ‘Bräddavlopp och gjutning av krönbalk’.

Bild 33. Centrum bräddavlopp placeras 140 mm nedanför ovansida väggblock.
Bild 34. Centrum lampor placeras 800 mm nedanför ovansida väggblock.
Bild 35. Centrum inlopp placeras 450 mm nedanför ovansida väggblock.

4. Pooltrappa

Inlopp i trappan

Trappan kan placeras ut innan eller efter gjutning av väggarna. Om blocken har färdiga hål för inlopp placeras trappblocket med hål framför väggblocket med hål. Om blocken inte har färdiga hål och inloppen ska fästas i trappan bör hål för inlopp borras i både vägg och trappa innan trappan monteras fast.

Om inloppet är placerat i trappan rekommenderas att detta sätts på plats innan trappan skummas fast. Det blir enklare att få in fogskum i hålet bakom inloppet om trappan inte sitter ihop med väggen.

Det färdiga hålet är större än 50 dim-röret som sitter ihop med inloppet. Bitar av cellplastkroppen som satt i hålet vid leverans kan användas som stöd under röret för att stabilisera det.

Montera expanderbult i plattan

I centrum av varje skarvurtag på trappan ska en expanderbult skruvas i betongplattan, bild 36-37. Denna ska sticka upp några centimeter. När pelarna sedan fylls med betong kommer bulten att gjutas in och trappan får en mekanisk förankring i betongplattan. Pelarna i trappans skarvar behöver inte armeras.

Fogskum och betong

När bultar i plattan samt inlopp i trappan är på plats kan trappan skummas fast med fogskum, bild 38. Fogskummet placeras mellan poolväggar och trappa samt mellan poolgrund och trappans undersida. Därefter kan betong fyllas i trappblockens urtag.

Bild 36. Expanderbult skruvas fast i betongplattan.
Bild 37. När bulten gjuts in i betongen fås en mekanisk förankring av trappan.
Bild 38. Trappblocken monteras på plats med fogskum. Därefter gjuts urtagen.

5. Inlopp och lampor

Montering av inlopp

Ett inlopp med ingjutningsrör består av två delar: ett inloppsmunstycke och ett ingjutningsrör. Mellan ingjutningsrör och PE-slang ska en klämringskoppling användas.

Om blocket har färdiga hål monteras inloppet i detta. Den lösa cellplastkroppen som plockas ur hålet kan kapas till och användas för att staga upp röret inne i hålet. Om du har färdiga hål i blocken för inlopp har du även hål i trappan och då ska detta blocket placeras så att det stämmer med hålet i väggen.

Om inloppet ska sitta i trappan förlängs ingjutningsröret genom att man limmar på ett PVC-rör på ingjutningsröret som kapas så att klämringskopplingen hamnar utanför poolen, bild 39. Vid rostfritt inlopp medföljer ett ingjutningsrör i rostfritt som går hela vägen genom vägg och trappa, bild 40.

Gängtejp eller flytande gängtejp (t ex Loctite) ska användas både mellan inloppsmunstycke och ingjutningsrör samt mellan gängad koppling och klämringskoppling (bakkant ingjutningsrör). Inloppet ska placeras så att tätningen på ingjutningsröret, bild 41, ligger i linje med insida liner. Detta innebär att ingjutningsröret/tätningen bör sticka ut ca 2 mm eftersom skyddsduk alternativt putsning bygger lite på poolväggen.

Inloppet skummas sedan fast i poolväggen med fogskum.

Bild 39. Förlängt inlopp för inlopp i plast.
Bild 40. Förlängt inlopp för inlopp i rostfritt.
Bild 41. Tätningen som sitter på ingjutningsröret ska ligga i linje med insida liner.

Montering av lampor

Om blocket har färdiga hål för lampor monteras lamphuset i detta. Den lösa cellplastkroppen som plockas ur hålet trycks tillbaka efter att lampan monterats för att skydda baksidan av lampan.

Om blocket inte har färdiga hål skärs hålet för lampan på samma sätt som för inloppet, något större än lamphuset. Se avsnittet ‘Hål för inlopp och lampor’ under Kapitel 3. Poolväggar.

Innan lamphuset skummas fast i blocket ska plastpluggen i den extra kabelutgången i lampan dras åt ordentligt (gäller lamphus i plast). Därefter ska det grå kabelröret monteras. På baksidan av lampan sitter en vit gängad plugg och en O-ring färdigmonterad. Dessa ska vara skruvade i urtaget på lamphusets baksida. På den gängade pluggen ska det grå kabelröret skruvas. Gängtejpa gängorna mellan kabelröret och den vita pluggen, bild 42.

Båda kabelutgångarna går att använda. Eftersom det är ett genomgående hål i cellplastblocket är det enkelt att använda den utgången som går rakt bakåt. Skruvarna för kabelröret är förmonterade på den utgången som går uppåt. Så om utgången som går rakt bakåt ska användas ska pluggen och kopplingarna på bild 42 byta plats.

Nu kan lampan skummas fast i blocket. För att stabilisera lampan kan man sätta en temporär brädform eller använda silvertejp. När lamphuset sitter i rätt läge kan det skummas fast med fogskum, bild 43-44. Den svarta tätningslisten ska ligga i linje med insida liner vilket är ca 2 mm utanför väggen.

Bild 42. Lampkabeln skruvas fast i lamphusets baksida.
Bild 43. Lampa fastskummad från insida pool.
Bild 43. Lampa fastskummad från utsida pool.

6. Insida poolväggar

Putsning av skarvar alternativt hela insida poolvägg

Blocken har ett färdigt ytskikt av fiberarmerad betong vilket ger en hård yta som skyddar mot fotavtryck samt tål värmen från linersvetsning. Vid montering av vår fabrikstillverkade liner levererar vi med en skyddsduk. Om denna skyddsduk används räcker det att man endast putsar skarvarna och eventuella ojämnheter. Poolväggarna är något ojämna i strukturen för att putset ska fästa bättre. Eventuella utstickande ojämnheter kan skrapas bort med exempelvis stålskrapa. Om linern ska platssvetsas direkt på väggen behöver man putsa hela väggen för att få en helt slät insida.

Vi har tillsammans med några erfarna byggare testat olika putsbruk. Vi rekommenderar Combimix produkter då dessa är bra, prisvärda och kan köpas hos återförsäljare över hela Sverige (bl a Bauhaus). Givetvis går det bra att använda andra liknade produkter i andra fabrikat.

För putsning av skarvar alternativt hela väggarna kan exempelvis Combimix Combitherm A användas, bild 45. Denna produkt är till för förbehandlade väggar vilket våra poolblock är. Bruket har även god beständighet mot frost och är enkelt att applicera. Grov åtgång för skarvar och trappa till en 8×4 m pool är ca 8-10 säckar.

Förbehandla väggarna enligt anvisning för bruket (vanligtvis att rengöra väggar från löst material samt förfuktning). Putsbruket hälls i en spann och spädes med rekommenderad vattenmängd enligt anvisningar på säcken. Detta blandas med betongvisp och sedan spacklas skarvarna grovt med det tillblandade bruket, bild 46. Därefter väntar man tills kanterna börjar torka (ca 5-15 minuter beroende på utetemperatur). Efter detta skuras ytan med skursvamp och vatten, bild 47-48, tills ytan är jämn, bild 49-50.

Bild 45. Combimix Combitherm A kan användas för att putsa skarvarna.
Bild 46. Efter förbehandling appliceras putsbruket över skarvar och ev ojämnheter.
Bild 47. När bruket börjat torka lite i kanterna kan man börja skura för att få en jämn yta.
Bild 48. Skurhink med tillhörande skursvamp kan användas vid skurning.
Bild 49. Vid putsningen behöver inte bruket vara helt jämnt.
Bild 50. Vid skurning är det lätt att få en jämn putsyta.

Ytputsning trappa

Vi rekommenderar att trappstegen helputsas. För att enklare spackla skarvar och få raka trappstegskanter används en vävvinkel, bild 51. Vävvinkeln placeras längs hela trappkanten och spacklas fast med bruk. Vävinklar levereras tillsammans med trappan.

Bild 51. Vävvinklar används för att få en rak trappstegskant.
Bild 52. Vid platssvetsad liner ska poolväggar och trappa ytspacklas för att få en helt slät yta.

7. Teknikrummet, slangar och rör

PVC-rör och limkopplingar inne i teknikrummet

Inne i teknikrummet ska PVC-rör användas. PVC-rören ska limmas i limkopplingar med speciallim som medföljer, bild 53. En limkoppling har slät insida i någon ända och det är denna ända som ska limmas ihop med PVC-röret. Om kopplingen har gängor i andra ändan ska dessa gängtätas. Detta kan göras med gängtejp eller flytande gängtejp (Loctite). Flytande gängtejp medföljer slang- och kopplingspaketet och instruktion för tätning står på tuben.

Det är viktigt att kapa PVC-röret rakt. Mät sedan djupet in i kopplingen och markera denna längd på PVC-röret. Detta görs för att se till att röret kommer hela vägen in i kopplingen. Rengör röret och se till att röret är torrt. Pensla på lim både på röret och insida koppling. Pressa ihop och vrid ca 45 grader. Låt torka ca två timmar.

PE-slang och klämringskopplingar utanför teknikrummet

Utomhus används PE-slang och klämringskopplingar, bild 54. PE-slangen är den slang som kommer på en stor rulle och klämringskopplingarna är blå i minst en ända. Försök att få ett fall mot maskinrummet för att kunna tömma slangen på vintern. Marken under slangarna ska vara packad för att undvika sättningar.

Kapa PE-slangen rakt. Mät djupet in i kopplingen och markera detta på slangen. Lossa på överfallsmuttern utan att ta loss den. Inne i klämringskopplingen finns en O-ring. Det är väldigt viktigt att PE-slangen trycks förbi O-ringen då det är denna som tätar. Genom att markera djupet på slangen säkerställer man att slangen trycks tillräckligt djupt in i kopplingen förbi O-ringen. Ett tips är att lägga lite såpa alternativt diskmedel på O-ringen. Tryck sedan in slangen i kopplingen. Dra därefter åt överfallsmutterring både förhand och med en stor polygrip.

Bild 53. PVC-rör och kopplingar inne i teknikrummet.
Bild 54. PE-slang och kopplingar för användning utomhus i mark.

Kopplingar

Nedan förklarar vi de kopplingar som ingår i vårt slang- och kopplingspaket.

Kopplingspaket.

Bypasskit till värmepumpen.

A. Klämringskoppling i vinkel med invändig gänga. Kopplingen monteras mellan inlopp och PE-slang.
B. Klämringskoppling rak med invändig gänga. Monteras mellan PE-slang och PVC-rör (i övergångar mellan mark och teknikrum). Vanligtvis behövs en koppling in i teknikrummet och en ut ur teknikrummet. Det kan behövas två extra om värmepumpens bypass dras in i teknikrummet.
C. Klämringskoppling vinkel med utvändig gänga. Monteras mellan bräddavlopp och PE-slang.
D. Skarvkoppling i mark mellan PE-slang och PE-slang i marken.
E. T-koppling till PE-slang i marken. En T-koppling behövs bakom inloppen. Vid två bräddavlopp behövs en T-koppling där bräddavloppets slangar går ihop.
F. Avstängningskranar i teknikrum. Dessa sätts på PVC-rör. En kran i början av teknikrummet och en i slutet.
G. Skarv i vinkel och T-skarv till PVC-rör i teknikrum.
H. PVC-övergång. Används tillsammans med klämringskoppling B vid övergång mellan mark och teknikrum. H används även tillsammans med klämringskoppling A vid övergång mellan inlopp och markslang.
I. Unionskoppling PVC-rör dim 50 mm med utvändig gänga. Det är tre st och dessa ska sitta i filter och PVC-rör.
J. Övergång mellan pump och PVC-rör. Skruvas i pumpen. Dessa ligger i pumplådan (Astral).

Klicka på siffrorna i bilden nedan för att se information om de olika kopplingarna och var de placeras.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ipsumen

Ipsumen

1. Koppling bräddavlopp

I bräddavloppets hål som är närmast poolen skruvas koppling C. Det är viktigt att gängtejpa gängan enligt anvisning på tuben för gängtejpning. I kopplingens blåa del monteras PE-slangen. Om en vinklad koppling används ska denna skruvas fast innan bräddavloppet gjuts fast.

2. Skarvning PE-slang

Använd koppling D för att skarva PE-slangen där det behövs. PE-slangen är ganska
styv. Försök att lägga slangen så att det blir så lite kopplingar som möjligt men lägg
skarvar där det känns som att det blir för stora spänningar i någon koppling.

3. T-koppling innan teknikrummet

Vid två stycken bräddavlopp används en T-koppling (koppling E) innan teknikrummet
för att endast en slang ska gå in i teknikrummet.

4. Avstängningskran innan pumpen

Undvik att vinkla röret precis innan pumpen. Vattnet flödar bättre om röret har en raksträcka
på ca 500 mm innan pumpen. På denna sträcka placeras en avstängningskran F. Detta för att man ska kunna stänga av vattnet in till teknikrummet.

5. Kopplingar till pumpen

I pumpen skruvas två kopplingar J som övergång mellan pump och PVC-rör. PVCröret
limmas i den släta delen av kopplingen. Dessa kopplingar finns i pumplådan.

6. Kopplingar till filtret

I filtret skruvas tre kopplingar I för övergång mellan PVC-rör och filter. PVC-röret limmas
med PVC-lim i den släta delen av kopplingen. Varje utgång på filtret har en markering;
’Waste’ ska leda bort backspolningsvattnet,’Pump’ till pumpen och ’Return’ ska leda i riktning mot inloppen.

7. Avstängningskran till filtret

På PVC-röret efter filtret ska en avstängningskran F placeras. Detta för att man ska
kunna stänga av vattenflödet in och ut från teknikrummet.

8. Övergång PVC-rör och PE-slang

Om det är en längre sträcka utomhus mellan teknikrum och värmepump behöver man gå över till PE-slang. Mellan PVC-rör och PE-slang används en PVC-övergång (koppling H) som skruvas i en klämringskoppling (koppling B). Gängorna gängtejpas. Om värmepumpen är placerad precis utanför teknikrummet görs denna övergång efter värmepumpen.

9. Bypass-kit till värmepumpen

Bypass-kitet kopplas enligt bilden. Anledningen till att man sätter bypass är att det ska vara möjligt att koppla loss värmepumpen och fortfarande köra cirkulationen i poolen. Om kranen är i linje med röret kan vattnet flöda igenom. Om kranen inte är i linje med röret så är kranen stängd.

10. T-koppling innan inlopp

T-kopplingen till PE-slang innan inlopp (koppling E).

11. Inlopp i trappan

För att undvika en koppling inne i trappan rekommenderar vi att man limmar ingjutningsröret på ett PVC-rör. Där PVC-röret går ut på baksidan av poolen limmas en PVC-övergång (koppling H) och i PVC-övergången skruvas en klämringskoppling (koppling
A). Gängtejpa gängorna. Detta gäller inlopp i plast. Vid rostfritt inlopp medföljer ett ingjutningsrör i rostfritt som går hela vägen genom vägg och trappa.

12. Belysning

Lamporna placeras vanligtvis på den långsida som är närmast uteplatsen så att dom inte bländar när man tittar mot poolen. Kabelutgången som inte används samt kabelröret som går upp till kopplingsboxen ska tätas enligt monteringsanvisning. Tänk på att ha så mycket kabel i lamphuset så att man kan lägga upp lampan på kanten vid ev lampbyte. Installation av belysning ska göras av behörig elektriker.

13. Värmepump

Värmepumpen ska placeras ovan mark och en bit från väggen så att det är fri tillgång på luft. Montera enligt tillverkarens anvisningar.

8. Kopplingsschema teknikrum

Nedan illustrerar vi hur produkterna i ett teknikrum kopplas ihop beroende på vilka produkter som ingår. Välj det schema som innehåller de produkter som du har i ditt teknikrum.

Generella kommentarer till kopplingsschema

Avstängningskranar: Det finns en avstängningskran in och en avstängningskran ut ur teknikrummet. Detta för att man ska kunna stänga av vattnet om man t ex behöver fixa någon av produkterna i teknikrummet. Avstängningskranarna är extra viktiga om teknikrummet är under vattenytan.

Bypass: En bypass betyder att man kan välja att antingen leda vattnet genom en produkt eller förbi en produkt. Vi har ritat in bypasskopplingar till värmepumpen. Genom att ha en bypass kan man styra vattnet så att det inte passerar värmepumpen om man under vissa perioder inte vill ha värmen på. En kran som ligger i samma riktning som röret är öppen och en kran som är vriden så den ligger tvärt emot rörets riktning är stängd. På vår skiss har vi
valt att lägga bypassrören inne i teknikrummet vilket är en fördel om värmepumpen inte står så långt bort. Om det är långt mellan värmepump och teknikrum kan bypasskopplingen göras utomhus precis bredvid pumpen. Vi har även ritat in bypass på saltcellen som producerar klor (saltklorinatorn). Det innebär att denna kan kopplas bort.

Dosering av klor: I våra kopplingsschema har vi ritat in doseringen av klor efter värmepumpen. Om värmepumpen är placerad långt ifrån teknikrummet är det svårare att göra detta. Om man har en värmepump med värmeväxlare av titan kan kloret doseras innan värmepumpen (alla Gullberg & Janssons värmepumpar har det). Stäm i sådana fall av med värmepumpsleverantören så att de anser att dosering av klor kan göras innan värmepumpen.

Mätning av vattnet vid automatisk styrning: Om teknikrummet har både ett UV-ljus och automatisk styrning ska vattnet mätas (podkitet) innan UV-ljuset annars blir värdena missvisande.

El: Våra kopplingsscheman är endast fokuserade på rördragningarna för vatten. Inget elskåp är inritat. All el ska installeras av behörig elektriker.

Se kopplingsschema 1-6 nedan. Observera att kopplingsscheman nedan är principskisser för flödet och att produkterna kan se lite olika ut beroende på märke. Kontrollera alltid manualen för respektive produkt så att placering/kopplingar blir rätt.

Kopplingsschema 1

Standard Cirkulationspump – Filter – Värmepump

Kopplingsschema 2

Cirkulationspump – Filter – UV-ljus – Värmepump

Kopplingsschema 3

Cirkulationspump – Filter – Saltklorinator med automatisk styrning – Värmepump

Kopplingsschema 4

Cirkulationspump – Filter – UV-ljus – Saltklorinator med automatisk styrning – Värmepump

Kopplingsschema 5

Cirkulationspump – Filter – Automatisk styrning av pH & klor – Värmepump

Kopplingsschema 6

Cirkulationspump – Filter – UV-ljus – Automatisk styrning av pH & klor – Värmepump

9. Återfyllnad och trädäck

Helt återfylld pool.
Bild 56. Helt återfylld pool.

När betongen i väggarna härdat i minst en vecka (vid kallare temperatur härdar  betongen långsammare och då rekommenderas minst två veckor). Återfyll de första 40 cm från underkant grund och upp mot poolväggarna med dränerande material, exempel makadam 8/16. Fyll därefter upp och komprimera manuellt upp till underkant rördragningar med befintliga massor eller dränerande material. Efter rördragningar görs resterande återfyllnad, bild 56. Återfyllnaden ska inte komprimeras
med maskin innan poolen är fylld med vatten. Ett tips är att, om möjligt, undvika att täcka kopplingar innan poolen är igång. Detta för att det då blir enklare att upptäcka eventuellt läckande kopplingar. Ett alternativ för att hitta eventuella läckor är att provtrycka rören.

Förankring av pool i trädäck eller altan

Bild 57. Trädäcket kan med fördel fästas i poolens krönbalk.

Trädäck runt poolen är en vanlig lösning som anslutning mellan pool och hus. Poolstommen har en krönbalk i betong där man enkelt kan förankra trädäckskonstruktionen i ovankant, bild 57. En fördel med detta är att det blir färre plintar att gräva ner då man kan utesluta plintarna närmast poolen samtidigt som man undviker sättningar av trädäcket som kan uppstå om man har plintar närmast poolen. En annan fördel är att poolens ovankant styvas upp betydligt.

Vid helt återfyllda pooler krävs inte detta men är en lösning som underlättar vid trädäckets montering. Efter att krönbalken härdat skärs cellplasten ner lika mycket som träregeln är bred. Används en 145×45 regel skärs cellplasten ner 145 mm.

Om snap-in-list används kan träregeln med fördel placeras så att ovankant träregel och ovankant snap-in-ist hamnar i linje. Då kan detta utrymmes fyllas med bruk för att få en jämn yta att fästa sargen i. Fäst träregeln med bult i betongbalken runt hela poolen, bild 58. Bjälkarna till trädäcket kan förankras i denna träregel med balkskor eller på annat sätt så att krönbalken blir uppstyvad, bild 59-60.

Cellplasten skärs ner och träreglar fästs runt poolen.
Bild 58. Cellplasten skärs ner och träreglar fästs runt poolen.
Träbjälkarna till trädäcket fästs i träregeln.
Bild 59. Träbjälkarna till trädäcket fästs i träregeln.
Plankorna till trädäcket fästs sedan i träbjälkarna.
Bild 60. Plankorna till trädäcket fästs sedan i de monterade räbjälkarna.

För att skapa en slät ovankant att fästa in sargen i fylls bruk i mellanrummet mellan snap-in-listen och träregeln bild 61. Vi rekommenderar att först rolla eller pensla plåtlisten med Combimix PP 600 Primer eller liknande. Sedan kan Combimix Betong 3 eller liknande användas som utfyllnadsbruk då denna har hög vidhäftning mot underlaget och är frostbeständig, bild 62-63. Åtgång för en 8×4 m pool är ca 6-7 säckar Combimix Betong 3 och en liten flaska Combimix PP 600 Primer. Betongbruket blandas enligt anvisning på säcken i hink med betongvisp.

Bild 61. Ovankant snap-in-list ska ligga i linje med ovankant träregel.
Bild 62. Fyll bruk mellan snap-in-list och träregel.
Bild 63. Produkter som kan användas är Primer PP 600 och Betong 3 från Combimix.

Teknikrum i anslutning till poolen

I de fall teknikrummet byggts med poolblock i direkt anslutning till poolen bör man se till att man har ventilation i utrymmet. Ingång till teknikrummet kan med fördel placeras genom en lucka i trädäcket, bild 64. Taket på teknikrummet ska tätas med takpapp, bild 65, så att inte regnvatten kommer in. Det är en fördel att göra luckan med fall mot ett utskuret rör som kan leda bort regnvattnet, bild 66. Det kan dock alltid komma in vatten i teknikrummet ändå och man ska därför även ha en ingjuten golvbrunn.

Värmepumpen ska inte placeras i teknikrummet utan stå fritt så att den har god lufttillförsel, bild 69. Den ska stå på ett plant underlag och helst en bit ovanför mark så att kondensvatten kan rinna ut och ner bort från pumpen.

Bild 64. Ingång till teknikrum genom en lucka i trädäcket.
Bild 65. Taket på luckan ska tätas med takpapp eller liknande.
Bild 66. Luckan kan göras med fall mot ett vattenrör för att leda bort regnvatten.
Bild 67. Exempel på lösning med lucka till nedgrävt teknikrum.
Bild 68. Exempel på insida nedgrävt teknikrum med en jetswim.
Bild 69. Värmepumpen ska stå utomhus och med god lufttillförsel.

10. Liner och lister

Nedan beskrivning gäller vid användning av fabrikstillverkad liner med snap-in-list. Vid platssvetsad liner görs monteringen av linersvetsaren.

Se gärna vår instruktionsfilm på hur du monterar fabrikstillverkad liner.

Montering av skyddsduk i trappa och väggar

En liner är enklare att montera när det är varmare ute. Lämplig temperatur för linermontering är runt 18 grader. Innan linern monteras ska en skyddsduk monteras på poolväggar, trappa och golv för att skydda linern. Det fungerar med både foam (finns i olika färger) och nålfiltsmatta.

Börja med att skära till bitar av duken som passar till trappan, bild 70. För att hålla duken på plats kan dubbelhäftande mattejp användas. För att mattejpen ska fastna bättre på betongen kan man pensla ett lager primer innan under tejpen. Man kan förstärka ‘trappnosen’ genom att tejpa med silvertejp, bild 71. Fortsätt att montera skyddsduken på väggarna, bild 72. Tejpa med dubbelhäftande tejp fast skyddsduken i ovankant på poolen. Om man behöver skarva duken på något ställe kan silvertejp användas.

Bild 1.
Bild 70. Bitar av skyddsduken skärs till för att passa till trappan.
Bild 2.
Bild 71. Trappnosen kan skarvtejpas och förstärkas med silvertejp.
Bild 3.
Bild 72. Efter trappan monteras skyddsduken på väggarna.

Montering av plåtlist och snap-in-list

Fixera sedan skyddsduken i ovankant vägg genom att skruva fast den svarta medföljande plåtlisten i betongkrönbalken, bild 73. Använd rostfri skruv med plugg för betong, ca 50 mm lång. Skruva skruvarna med ett cc-mått på ca 600 mm. Vid bräddavloppet behöver plåtlisten skäras ur så att den inte går ner över bräddavloppet.

Skyddsduken är 1500 mm hög dvs lika hög som poolväggen. Skär bort den nedersta delen av duken i underkant så att duken släpper ca 2 cm från golvet. Risken finns annars att duken veckas av vattentrycket. I den gråsvarta plåtlisten skruvas sedan snap-in-listen fast, bild 74. Använd rostfri självborrande plåtskruv. Skruva skruvarna med ett cc-mått på ca 300 mm. Avsluta snap-in-listen ca 1,5-2 cm innan varje hörn, bild 75.

Bild 4.
Bild 73. Skyddsduken fixeras ytterligare när man fäster plåtlisten i ovankant.
Bild 5.
Bild 74. Snap-in-listen skruvas fast i den svartgrå plåtlisten.
Bild 6.
Bild 75. Linerlisten ska avslutas ca 1,5-2 cm innan varje hörn.

Skär ur duken vid inlopp, bräddavlopp och lampor, bild 76-78. Duken ska skäras något utanför ramarna så att den inte riskerar att komma i kläm mellan tätningarna i ett senare skede. Vid bräddavlopp kan duken behövas tejpas något för att den inte ska fladdra så mycket.

Bild 7.
Bild 76. Skyddsduk vid inlopp.
Bild 8.
Bild 77. Skyddsduk vid bräddavlopp.
Bild 9.
Bild 76. Skyddsduk vid lampa.

Skyddsduk i botten

Därefter kan skyddsduken monteras på botten, bild 79. Tänk på att det är viktigt att botten är rengjord från smuts innan duken monteras. För att gå en helt jämn skarv rekommenderas att duken läggs omlott och skärs med mattkniv (överblivna remsor plockas sedan bort). Tejpa skarvarna med genomskinlig tejp för att undvika att duken glider, bild 80.

Nu är hela poolen skyddad, bild 81, och linern kan monteras.

Bild 10.
Bild 79. Skyddsduken monteras på botten.
Bild 11.
Bild 80. Tejpa skarvar med genomskinlig tejp för att undvika att duken glider.
Bild 12.
Bild 81. Färdigmonterad skyddsduk.

Montering av liner

Placera linern i poolens botten, bild 82. Se till att trappanpassningen hamnar på rätt sida innan linern vecklas ut för mycket. Släta ut linern och fördela dem så jämt som möjligt över botten och i hörnen. Linerns botten är något mindre än poolens botten.

I ovankant på linern finns en svetsad list som ska tryckas in i snap-in-listen, bild 83. Lokalisera ett hörn och börja med att trycka in snap-in-listen där och fortsätt sedan längs hela kortsidan. Börja med den kortsidan som är på motsatt sida från gaveltrappan. Fortsätt med båda långsidorna och avsluta med den sista kortsidan. Det är viktigt att hörnen hamnar rätt från början annars får man ta ur listen och börja om.

Kontrollera att linern ligger symmetriskt i alla hörn och är jämt fördelad generellt, bild 84.

Bild 13.
Bild 82. Linern läggs ut på poolens botten.
Bild 14.
Bild 83. Linern fästs i snap-in-listen.
Bild 15.
Bild 84. Linern ska ligga jämnt fördelat i poolen.

Linern är gjord med ett undermått vilket innebär att linern kommer att ‘gena’ i botten mellan grund och vägg innan det är vatten i poolen. Detta kallas hålrum. Det är viktigt att hålrummen är jämt fördelade. Om linern ligger helt emot vägg/botten på ena sidan poolen och hålrummet är stort på motsatt sida kommer linern att hamna snett.

Nästa steg är att få upp linern ordentligt i trappen. Placera tyngder i trappan så att innerhörnen på trappen hamnar på rätt plats, bild 85. Börja med att jobba in innerhörnen på nedersta trappsteget.

När man känner att man placerat ut linern rätt så kan man suga ut luften bakom linern med hjälp av två dammsugare. Detta gör att linern slätas ut och man ser att den hamnar rätt. Placera ut två dammsugare. Dammsugarna ska placeras i två hörn på motsatt diagonal sida mot varandra.

Dammsugarmunstyckena förs in bakom linern och tätas med silvertejp, bild 86. För att vaccum ska skapas måste man även tejpa bräddavloppet, bild 87, och rören som leder till inloppen så att ingen luft kan komma in i poolen (glöm inte att ta bort dessa tejpbitar sedan). Sätt först igång dammsugaren som är på motsatt sida från gaveltrappan och släta samtidigt till linern med hjälp av en mjukborste. Arbeta ut linern i sidorna.

Efter en liten stund kan man även sätta igång dammsugaren som är på samma sida som gaveltrappan.

Bild 16.
Bild 85. Tyngder placeras i trappan för att hålla linern på plats.
Bild 17.
Bild 86. Dammsugarmunstycken förs in bakom linern och tejpas.
Bild 18.
Bild 87. För att få vaccum måste bräddavloppet tejpas för.

Fylla vatten i poolen

Bild 88. Räta ut linern i botten under vattenpåfyllningen.

Nu är det dags att börja fylla på vatten, bild 88. Det är viktigt att poolen återfyllts från utsidan innan vattnet fylls på i poolen i de fall poolstommen inte är fribärande. Innan påfyllning ska teknikrummet vara kopplat, avstängningsventilerna stängda och belysningens kabelrör ska vara tätade med gängtejp mot belysningsrör och kopplingsbox (kopplingsboxen är placerad ovanför poolens slutgiltiga vattenyta).

En fabrikstillverkad liner får alltid något rundade hörn men tycker man att hörnen blir för rundade så kan man töja linern försiktigt när man får värme i poolen och det är varmt ute. Känner man att linern släpper ifrån snap-in-listen i hörnen kan man köpa linerstopper
som är en gummiremsa som man trycker in i snap-inlisten och som låser linern i snap-in-listen.

Montering av lampor

Börja med att fylla upp till ca 5 cm under lamporna. Stäng av vattnet. Gör sedan ett litet hål i linern mitt i lamphuset. Kontroller att tätningen på baksida liner sitter bra. Skruva fast tätningsringen genom linern, bild 89. Lokalisera hålen genom att känna med fingrarna och gör hål i linern vid skruvhålen med hjälp av en stjärnskruvmejsel. Skruva fast skruvarna korsvis. Se till att tätningen mellan liner och tätningsring sitter bra. När tätningsringen är fastskruvad kan linern skäras upp längs innerkant tätningsring, bild 90.

Nu kan lampan monteras. Se till att ha tillräckligt med sladd inne i lamphuset så att du har möjlighet att lägga upp lampa på poolkanten. Se även till att skruva åt tätningspluggen där sladden går ut ur lamphuset. Tätningsdetaljerna sitter på sladden. Det är tre delar; en O-ring, en bricka och en gängad plugg, bild 91. Dessa ska skruvas åt och ger då tätning åt lampkablen. Gängtejpning behövs inte eftersom O-ringen tätar.

Bild 19.
Bild 89. Skruva fast tätningsringen genom linern.
Bild 21.
Bild 90. Renskär linern i lamphuset.
Bild 91. O-ring, bricka och gängad plugg ger tätning åt lampkabeln.

Skruva fast lampan med hjälp av de två utvändiga skruvarna. Kabelröret går upp till kopplingsboxen som vanligtvis monteras i trädäcket. Från kopplingsboxen går sedan kablar in till transformator som vanligtvis sitter i teknikrummet. Denna installation görs av behörig elektriker. Informationen som elektrikern behöver finns i manualen som medföljer lampan. Som standard för plastdetaljer levererar vi vita LED-lampor 29V. I lamplådan ligger en transformator. Det ska användas en transformator per lampa. Mellan kopplingsbox och transformator ska 2×1,5 mm kablar dras.

Montering av inlopp

Fortsätt att fylla på vatten till ca 5 cm under inloppen. När vattennivån närmar sig första trappsteget får man vara med och se till att sträcka linern så att den blir så slät som möjligt. Skär på samma sätt upp ett litet hål vid inloppen. Sätt dit tätningsringen och se till att du får med gummitätningen mellan tätningslist och liner, bild 92. Skruva fast tätningslisten korsvis. Skruva så att det blir ordentligt tätt. Därefter renskärs linern i inloppshålet, bild 93. Tryck sedan fast inloppet, bild 94.

Bild 92. Mellan tätningsring och liner ligger en tätningslist.
Bild 93. Linern i inloppshålet skärs bort.
Bild 94. Inloppsmunstycket monteras på tätningsringen. Gängorna gängtätas.

Montering av bräddavlopp

Fyll vidare upp till 5 cm under bräddavloppets underkant och gör på samma sätt som för lampa och inlopp, bild 95-97. Därefter fylls vattnet upp tills vattenlinjen ligger i mitten av bräddavloppet.

Bild 25.
Bild 95. Montering av tätningsramen.
Bild 26.
Bild 96. När ramen är på plats renskärs linern.
Bild 27.
Bild 97. Frontramen monteras sedan på tätningslisten.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För prisuppgifter kan du antingen testa vår snabbkalkyl eller skicka in en prisförfrågan för att få en offert.

Poolstomme