Poolstomme / Montering

Poolstomme

Tjälldén Poolstomme är ett välisolerat byggsystem som består av poolgrund, poolväggar och gaveltrappa samt all armering. Poolgrunden är en betongplatta på mark med 100 mm isolering. Väggblocken består av 300 mm cellplast med ett ytskikt av fiberarmerad betong. Väggblocken armeras och gjuts endast ihop i skarvarna och ovankant vilket ger en välisolerad pool och mindre betongåtgång och armering. Poolstommen kompletteras med pooltillbehörliner och poolskydd.

Montering – Tjälldén Poolstomme och pooltillbehör

Nedan följer en monteringsanvisning på Tjälldén Poolsystem (stomme och tillbehör) som innefattar allt från förberedande markarbete till vattenfyllnad av poolen.

1. Markarbete

Det första man bör göra innan man sätter igång med poolbygget är att kontrollera att det inte går några ledningar där poolen ska grävas ner. Det finns bra kostnadsfria tjänster på internet för att kolla upp detta. En variant på en sådan sida är https://www.ledningskollen.se/

Placering och utsättning av poolen

Bestäm poolens placering på tomten samt poolens höjdläge. Sätt ut poolen genom att markera poolens hörn provisoriskt. Sätt därefter ut träprofiler (3 stolpar sammanlänkade med horisontella bräder) i varje hörn. Dessa ska placeras minst en meter utanför poolens utvändiga mått för att schakt ska kunna ske utan att flytta profilerna. Avväg den horisontella brädan på profilen så att dessa kommer i nivå med poolens önskade ovankant.

Poolsektion-ny-kronbalk-860
1.Väggblock 2.Armeringsjärn 3.Armeringsbygel 500+1500 mm 4.Betong 5.Puts 6.L-element av cellplast 7.Dränerande material 100 mm 8.Markisolering S100, 100 mm 9.Armeringsnät 10.Betong

Schaktyta

Spänn profiltråd mellan de horisontella hörnprofilerna. Profiltrådarna ska visa poolens utvändiga mått. Poolens utvändiga mått är 600 mm större på längd och bredd än de invändiga måtten. Om poolen är rektangulär bör du även kontrollera att båda diagonalerna är lika så att inte utsättningen blir skev. Diagonalen räknas ut genom √(längd²+bredd²). Markera schaktytan genom att exempelvis spraya färg på marken. Schakt bör ske så att du får ett monteringsutrymme på 300 mm utanför de utsatta måtten. Om dräneringsrör ska läggas ska dessa placeras 450 mm utanför poolen och då ska hänsyn tas till detta vid schaktning.

Objektsanpassad ritning med pelarplacering fås vid beställning.

Schaktdjup

Ta bort profiltrådarna innan schakt. Anpassa schaktdjupet så att den färdiga poolens övre kant hamnar i den nivå som önskas. Det är viktigt att fastställa poolstommens exakta höjd.

Faktorer att ta hänsyn till vid fastställande av schaktdjup:

1) Dränerande material under plattan. Om marken inte är självdränerande ska minst 100 mm makadam läggas under poolgrunden. Förslag på makadam är 8-16 mm.

2) Grunden bygger 200 mm.

3) Väggblocken bygger 1500 mm.

4) Eventuell snap-in-list bygger ca 10 mm. Om linern ska platssvetsas bör du stämma av med din linersvetsare hur linern ska svetsas i ovankant eftersom detta kan påverka schaktdjupet.

5) Olika varianter av pooltäckningar kan påverka schaktdjupet. Kontrollera vad som gäller för ditt tänkta pooltäcke.

Vid schaktning ska även hänsyn tas till dränering och dräneringsbrunn (se avsnitt om Dränering på sida 3). När schaktbotten är plan ska den packas med vibrator.

Markarbete för teknikrum och rördiken

I teknikrummet placeras vanligtvis pump och sandfilter. Vid schaktning ska man även schakta för teknikrum, rördiken mellan pool och teknikrum samt avloppsledning från sandfilter och för elkabel till poolens belysning.

Teknikrummet bör vara placerat så att pumpen står under poolens vattenyta med självfall från bräddavloppet. Avståndet mellan bräddavlopp och pump ska vara så kort som möjligt (max 10 m). Placeras pumpen ovanför vattenytan ska en backventil installeras. Anledningen till detta är att vattnet annars kan rinna tillbaka till poolen när vattnet stängs av. Risken är då att pumpen startas tom vilket kan skada pumpen. Ett teknikrum kan byggas med hjälp av samma block som poolen. Det är då viktigt att planera in detta rum redan vid beställning av poolen.

Rördiken ska avjämnas med 10 cm dränerande grus i botten. Rören ska täckas och vara inbäddade med dränerande grus ca 10 cm runt om.

Fiberduk

Fiberduk används vid lös undergrund då det finns risk att dräneringsgrus eller makadam annars trycks ner i det underliggande materialet. Fiberduken läggs över hela ytan och en meter upp runt poolens kanter. Duken kan fästas med cellplastspik eller liknande.

Dränering

Om grundvattennivån ligger nära eller marken är vattensjuk är det extra viktigt med generös dränering. Dräneringsrören kan anslutas till dagvattenledning eller en dräneringsbrunn. Placera ut dräneringsrör ca 45 cm runt om den tänkta poolen. Lägg grus under rören för att justera in ett fall med 1 cm per meter mot dräneringsbrunnen. När rören är injusterade fyller man på med makadam runt rören.

Dräneringsbrunn

En dräneringsbrunn är ett rör i diameter 400 mm. Detta rör grävs lodrätt ner i marken på lämpligt ställe.

Bottna med markduk och ett tjockt lager grovt grus. Dräneringsbrunnens botten ska ligga ca 30 cm lägre än poolens botten. Dräneringsrören ansluts till brunnen med ett fall på 1 cm per meter. I trädäcket görs en lucka ovanför dräneringsbrunnen. Genom att ha en dräneringsbrunn kan vattennivån runt poolen kontrolleras och en dränkbar pump med flottör kan placeras i brunnen för att pumpa bort vatten utifrån behov.

Dräneringsbrunn används för att leda bort vatten i marken.
Dräneringsbrunn används för att leda bort vatten i marken.
Fiberduk och dräneringsgrus.
Fiberduk och dräneringsgrus.

2. Poolgrund

Se gärna vår instruktionsfilm på hur du monterar poolgrunden.

Profiltråd

För ner yttermåtten till grunden och markera L-elementets ovankant med profiltråd. Kontrollera så att diagonalerna är lika.

Montering av L-element

L-elementen i cellplast kommer i 1,2 meters längder och får kapas till på plats så att de önskade grundmåtten uppnås. Börja monteringen i ett hörn. Hörnen skapas enklast genom att skära ur kantelementen enligt bilden nedan. Fäst ihop L-elementen med skarvbleck. Därefter placeras övriga raka L-element ut på det utjämnade underlaget och sätts samman med skarvbleck. 

Grundisolering

Därefter läggs grundisolering ut. Skivorna är 100 mm tjocka och falsade för att, i så stor mån som möjligt, undvika genomgående skarvar. Cellplastskivorna får kapas till för att fylla ytan innanför kantelementen.

Armering av betongplattan

Över hela plattan läggs ett armeringsnät. Armeringsnäten ska skarvas med 200 mm överlapp. Armeringsnätet läggs på medföljande distansklossar. Armeringsklossarna har två nivåer, 40 och 50 mm. Välj samma nivå över hela plattan.

Om teknikrummet byggs i anslutning till poolen ska en golvbrunn gjutas in.

Golvbrunn i teknikrum (gäller endast vid teknikrum i anslutning till pool)

Om du även ska gjuta platta till direkt anslutande teknikrum bör du tänka på att gjuta in en golvbrunn så att eventuellt vatten i teknikrummet kan rinna ut.

Markera ut centrum för betongpelare

Markera centrum för alla betongpelare på grunden med hjälp av ritningen du får vid beställning.

Gjutning av betongplatta och armering av betongpelare

Väggarmeringen som ska gjutas in i betongplattan levereras färdigbockade. Armeringsvinklarna är 1500×500 mm. Naja fast armeringsjärnen i armeringsnätet enligt måttkedjan på ritningen. Armeringsjärnen kan lutas mot varandra för att få stöd under gjutningen. Direkt efter gjutningen när betongen fortfarande är blöt ska armeringsjärnen vinklas upp. De medföljande armeringsstöden i cellplast används för att hålla järnen på plats. Dessa spikas i kantelementet med cellplastspik. För att gjuta betongplattan är det vanligast att beställa ut färdigblandad betong med betongbil. Betongkvalitén som rekommenderas är C25/30.

Formel för att räkna ut betongmängden till plattan:
yttermått längd (m) x yttermått bredd (m) x 0,1 = m3 betong
Exempel för en 8×4 m pool: 8,6×4,6×0,1 = 3,95 m3 betong

Skär bort cellplast från ena kantelementet för att skapa ett hörn.
Naja fast de vinklade järnen enligt den objektsanpassade ritningen.

 

Använd de medföljande cellplaststöden för att rikta upp järnen.
Placering av kantelement vid förstärkningspelare. 1. Isolerblock/Väggblock 2.Armeringsjärn 3.IPE80 svetsad i fästplåt 4.Betong 5.Puts 6.Peikko fästplåt 7.Dränerande material 8.Markisolering S100, 100 mm 9.Armeringsnät 10.Betong

Montering av förstärkningspelare
(endast vid fristående eller delvis fristående pooler)

En fristående pool är en pool som inte har någon eller endast delvis utvändig återfyllnad. Poolen utsätts då för vattentryck men inget utvändigt marktryck som kompenserar vattentrycket och därför behöver poolens väggar extra förstärkning.

Vid fristående pooler ska halvmetersblock användas. Poolen får då dubbelt så många armerade betongpelare. Väggarna ska även styvas upp ytterligare med ingjutna förstärkningspelare. Vi har tagit fram en anpassad förstärkningspelare som levereras med poolen.

Förstärkningspelaren kräver mer betong i kantbalken än de vanliga armeringsvinklarna och därför ska L-elementet flytas ut på en stäcka på 300 mm enligt sektion. Vi rekommenderar att man vänder på ett L-element och fäster det något omlott med de andra elementen enligt sektionen. Förstärkningspelaren bör ha ca 30 mm betong runt om sig så urtagen i väggblocken kan behöva sågas ur ca 10-20 mm så att detta uppnås. Detta kan göras med kniv, fogsvans eller liknande.

Vid fristående pooler är det även en fördel om krönbalken styvas upp. Ett smidigt sätt att göra detta på är att förankra poolens krönbalk med trädäckskonstruktionen. Fördelen blir både att plintarna närmast poolen kan uteslutas samt att krönbalken styvas upp betydligt. Se mer information om detta på Förankring av pool i trädäck eller altan.

Vänd på L-elementet där förstärkningspelarna ska placeras.
Förstärkningspelare och övrig armering på plats.
Förstärkningspelare och övrig armering gjuts fast i plattan.

Nu är poolgrunden klar för gjutning. Vid varma dagar är det viktigt att vattna betongen. En betongplatta bör härda ca en vecka innan väggarna monteras.

3. Poolväggar av isolerande väggblock

Profiltråd och bottenlist

Sätt tillbaka profiltråden på spikarna på den horisontella profilbrädan. Tråden ska markera poolens yttermått och ovankant. Ett tips kan vara att stålspika en trälist i grunden vid blockens insida och diagonalmäta denna list. Då får man en rak list att sätta väggblocken emot.

Montering av hörnblocken

Börja med att montera ett hörn. Alla blocken fästs med fogskum exempelvis Sika boom-S All season eller liknande.

Montering av övriga block

Montera därefter resterande block med skarvbleck och fogskum enligt din objektsritning. Om du har block med färdiga hål för inlopp, lampor och bräddavlopp är placering av dessa markerade på din objektsritning. Färdiga hål i blocken fås utan extra kostnad om tillbehören i plast köps via oss (gäller ej för rostfritt).

Blockens mått kan skilja på ett par mm. Den totala längden av väggen kan också påverkas om man monterar skarvarna väldigt tätt eller med en glipa i skarven. Ett tips är att markera ut skarvarnas centrum på betongplattan och se till att hålla dessa mått.

Börja monteringen i ett hörn.
Börja monteringen i ett hörn.
Blocken monteras med skarvbleck och fogskum.
Blocken monteras med skarvbleck och fogskum.
Block med urtag för inlopp, lampor och bräddavlopp.

Skarvbleck och fogskum

Sopa rent betongplattan från löst material och lägg två strängar fogskum på grunden där blocket ska sitta. Montera blocket i grunden. Skumma sedan två vertikala strängar på det monterade blocket samt två strängar i botten och tryck fast nästa block. Fäst två skarvbleck i varje skarv. Skarvbleck kan även fästas i skarvarna i nederkant från utsidan. Exempel på skum som kan användas är Sika boom-S All season. Se till att skummet inte jäser ut i de utrymmen där betongpelare och krönbalk ska gjutas. Det är viktigt att allt skum avlägsnas från de ställen där det ska gjutas betong annars försvagas konstruktionen.

Justeringsbrickor

För att få en rak ovankant kan blocken justeras med justeringsbrickor som placeras mellan grunden och blocken. Montera så att insidan av poolen blir så jämn som möjligt.

Skumma både bottenplattan och sidorna på blocken.
Skumma både bottenplattan och sidorna på blocken.
Justeringsbrickor kan användas för att få en rak ovankant på blocken.
Justeringsbrickor kan användas för att få en rak ovankant på blocken.

Pelare vid anslutning mot ev teknikrum

I de fall man bygger teknikrum i direkt anslutning till poolen får man skära ut urtag i poolväggen för att skapa en komplett pelare. Ytskiktet kan skäras med exempelvis en kasserad sticksåg eller med en Fein Multimaster.

Fylla bruk i pelare

När alla blocken är utplacerade kan bruk fyllas upp i hålrummen. Börja med att fylla upp ca 200 mm. Tänk på att staga upp hörnblocket när första omgången bruk fylls på. Fäst även ett par extra skarvbleck lite längre ner i blockskarven från utsidan.

När alla pelare fyllts med ca 200 mm betong kan resten av betongen fyllas upp i pelarna direkt. Betongen behöver inte härda innan resten av uppfyllningen görs men den ska hinna sätta sig lite i botten för att undvika risken att blocken lyfter.

Bruk fylls sedan upp till underkant horisontellt urtag. Vanligast är att köpa grovbetong på säck. Blanda detta enligt anvisningar på betongsäcken i en hink och fyll på i pelarna. Åtgången är ca 22 liter per pelare och 22 liter per meter krönbalk. Lite grovt blir detta till en 8×4 m pool 1,3 m3 dvs ca 100 st 20 kg säckar. Mängderna kan variera något beroende på hur många pelare poolen har. Detta bruk kan även användas för att gjuta poolgrunden men då mängderna blir så stora väljer de flesta att ta ut färdigblandad betong för detta.

Armering av krönbalk

När alla pelarurtag är fyllda med bruk armeras krönbalken med två längsgående järn på medföljande distanser. I hörnen används de färdigbockade vinklarna. Det långa vinkelbenet läggs längs långsidan av poolen.

Bräddavlopp och gjutning av krönbalk

Gjut därefter krönbalken. Markera var ditt bräddavlopp ska hamna och spärra av krönbalken så att denna inte gjuts ihop på detta ställe. Det ska mao lämnas en öppning i krönbalken för bräddavloppet. När bräddavloppet är utplacerat kan du gjuta in det. Om du har bräddavloppet på plats kan du gjuta in det samtidigt som du gjuter krönbalken. Se mer info under ’Montering av bräddavlopp’.

Fyll pelarna med bruk i två omgångar.
Fyll pelarna med bruk i två omgångar.
Armeringsjärn i krönbalken.
Armeringsjärn i krönbalken.

4. Trappa

När betongpelare och krönbalk gjutits och härdat kan eventuell trappa placeras ut. Om inloppen ska fästas i trappan bör hål för inlopp borras i både vägg och trappa innan trappan monteras fast. Se mer info under ’Montering av inlopp’.

Montera expanderbult i plattan

Trappan ska placeras ut på sin plats i poolen efter att väggarna är monterade. I centrum av varje skarvurtag ska en expanderbult skruvas i betongplattan. Denna ska sticka upp några centimeter. När pelarna sedan fylls med betong kommer bulten att gjutas in och trappan får en mekanisk förankring i betongplattan. Pelarna i trappans skarvar behöver inte armeras.

Fogskum

Komplettera monteringen med fogskum mellan poolväggar och trappa samt mellan poolgrund och trappans undersida.

Expanderbult skruvas fast i betongplattan.
Expanderbult skruvas fast i betongplattan.
Komplettera trappmonteringen med fogskum.
Komplettera trappmonteringen med fogskum.

5. Montering av inlopp, lampor och bräddavlopp (skimmer)

EXEMPEL på placering av inlopp, lampor och bräddavlopp.

Nu kan även urtag för inlopp, lampor och bräddavlopp göras. Pooldetaljerna ska placeras enligt höjdmåtten nedan. Bräddavlopp och inlopp ska placeras minst 40 cm från poolens innehörn. För närmare beskrivning av varje detalj se medföljande monteringsanvisning.

Vid montering av inlopp, lampor och bräddavlopp i plast från Astral Pool har vi block med färdiga hål. Vid rostfria detaljer måste hålen skäras ut på plats.

Centrum bräddavlopp placeras 140 mm nedanför ovansida väggblock.
Centrum bräddavlopp placeras 140 mm nedanför ovansida väggblock.
Centrum lampor placeras 800 mm nedanför ovansida väggblock.
Centrum lampor placeras 800 mm nedanför ovansida väggblock.
Centrum inlopp placeras 450 mm nedanför ovansida väggblock.

Montering av inlopp

Trappblock med färdigt hål för inlopp.

Om väggblocket inte har färdigt hål för inlopp måste det först göras hål i blocket. Hålets storlek ska vara lika stort som ingjutningsröret. Ytskiktet kan skäras med exempelvis en kasserad sticksåg eller med en Fein Multimaster. För att komma igenom cellplasten i blocket kan en träborr med förlängt skaft användas. Både lampor och inlopp skummas fast med fogskum.

Om inloppet ska monteras i trappan ska hålet i trappan göras innan trappan monteras fast. Först görs hålet i trappsteget och därefter hålet i väggen så att de hamnar i linje. Montera sedan trappan.

Om blocket har färdiga hål monteras inloppet i detta. Den lösa cellplastkroppen som plockas ur hålet kan kapas till och användas för att staga upp röret inne i hålet. Om du har färdiga hål i blocken för inlopp har du även hål i trappan och då ska detta blocket placeras så att det stämmer med hålet i väggen.

 

Inlopp med ingjutningsrör för montering i poolväggen.
Inlopp med ingjutnings- och PVC-rör för montering i trappa.

Ett inlopp med ingjutningsrör består av två delar: ett inloppsmunstycke och ett ingjutningsrör. Mellan ingjutningsrör och PE-slang ska en klämringskoppling användas. Se mer info i Montering klämringskoppling.

Om inloppet ska sitta i trappan kan ingjutningsröret förlängas genom att man limmar på ett PVC-rör på ingjutningsröret som kapas så att klämringskopplingen hamnar utanför poolen. På så sätt undviker man att få en gängad koppling inne i trappan. Se info om Limning av PVC-rör och Montering klämringskoppling.

Gängtejp ska användas både mellan inloppsmunstycke och ingjutningsrör (bild 1 nedan) samt mellan ingjutningsrör och klämringskoppling (bakkant ingjutningsrör). Inloppet i bild 2 visar hur inloppet ska se ut när det skummas fast i stommen. När inloppet ser ut som bild 3 ska utsida tätning ligga i nivå med insida liner.

Bild 1.
Bild 1.
Bild 2.
Bild 2.
Bild 3.
Bild 3.

När man sedan ska skumma fast ingjutningsrören måste man först dra PE-slangen hela vägen genom vägg- och ev trapphålet och sedan montera ihop ingjutningsrör, klämringskoppling och PE-slang inne i poolen och därefter dra tillbaka detta så att ingjutningsröret hamnar i rätt läge.

Inloppet kan även limmas med PVC-lim på ett PVC-rör enligt alternativ 2 ovan. Detta är en fördel om inloppet monteras genom trappan och man vill undvika att få en skarv inne i trappan.

Montering av lampor

Om blocket har färdiga hål för lampor monteras lamphuset i detta. Den lösa cellplastkroppen som plockas ur hålet trycks tillbaka efter att lampan monterats för att skydda baksidan av lampan, bild 1.

Om blocket inte har färdiga hål skärs hålet för lampan på samma sätt som för inloppet, något större än lamphuset, bild 2-3.

Bild 1. Block med färdigt hål.
Bild 2.
Bild 2. Block utan färdigt hål behöver skäras på plats. Markera ut för lampan och skär igenom ytskiktet.
Bild 3.
Bild 3. Skär ur cellplasten för lamphuset samt gör hål för kabel.

Innan lamphuset skummas fast i blocket ska plastpluggen i den extra kabelutgången i lampan dras åt ordentligt (gäller lamphus i plast). Därefter ska det grå kabelröret monteras. På baksidan av lampan sitter en vit gängad plugg och en o-ring färdigmonterad. Dessa ska vara skruvade i urtaget på lamphusets baksida. På den gängade pluggen ska det grå kabelröret skruvas. Gängtejpa gängorna mellan kabelröret och den vita pluggen, bild 4.

Nu kan lampan skummas fast i blocket. För att stabilisera lampan kan man sätta en temporär brädform eller använda silvertejp. När lamphuset sitter i rätt läge kan det skummas fast med fogskum, bild 5-6. Den svarta tätningslisten ska ligga i linje med insida liner vilket är ca 2 mm utanför väggen.

Bild 4. Skruva fast lampkablen i lamphusets baksida.
Bild 5. Lampa fastskummad från insida.
Bild 6. Lampa fastskummad från utsida.

Montering av bräddavlopp

Bräddavloppet gjuts in. In mot poolen ska hålet vara lika stort som bräddavloppet. Inne i blocket kan hålet vara så pass mycket större att det går att kringgjuta bräddavloppet med ca 50 mm runt om.

Bräddavloppet kan stagas upp med hjälp av justeringsbrickor inne i hålet. Innan gjutning får man se till att skapa en temporär brädform som ser till att inget bruk rinner ut längs kanterna. Den svarta gummitätningen ska ligga i linje med insida liner.

Vid användning av klämkoppling i vinkel ska dessa skruvas på innan monteringen av bräddavloppet. Om kopplingen inte skruvas på innan kommer den att stöta emot baksidan av väggen. Om man missar detta får man skära ur blocket lite från baksidan, skruva fast kopplingen och sedan skumma tillbaka den biten av blocket som man skar ur. Gängorna mellan koppling och bräddavlopp ska gängtejpas.

Bräddavloppet klart för ingjutning i krönbalken.
Bräddavloppet klart för ingjutning i krönbalken.
Baksidan av bräddavloppet.
Baksidan av bräddavloppet.

6. Teknikrummet, slangar och rör

Inne i maskinrummet ska PVC-rör användas. PVC-rör ska limmas med speciallim t ex Pevicol. All gängor ska tätas med gängtejp genom att man tejpar ca 10 varv gängtejp medurs runt rördelarnas gängor. Detta gör att det blir en tröghet när kopplingen dras.

Mellan poolens bräddavlopp och inlopp till maskinrummet ska PE-slang användas i marken. Försök att få ett fall mot maskinrummet för att kunna tömma slangen på vintern. Marken under slangarna ska vara packad för att undvika sättningar.

Klicka på siffrorna i bilden nedan för att se information om de olika kopplingarna.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ipsumen

Ipsumen

Kopplingar

Nedan förklarar vi de kopplingar som ingår i vårt slang- och kopplingspaket där inlopp, lampor och bräddavlopp är i plastutförande. Nedanstående kopplingar gäller ej vid rostfria detaljer.

Kopplingspaket.
Bypasskit till värmepumpen.
Bypasskit till värmepumpen.

A. Klämkoppling i vinkel med invändig gänga. Monteras mellan inlopp och PE-slang om inloppen sitter i väggen (ej i trappan). Om inloppet sitter i trappan och ingjutningsröret förlängts med ett PVC-rör behövs först en övergång (PVC-övergång, koppling H) innan denna kopplingen används.

B. Klämkoppling rak med invändig gänga. Monteras mellan PE-slang och PVC-rör i ingång och utgång till teknikrummet.

C. Klämkoppling vinkel med utvändig gänga. Monteras mellan bräddavlopp och PE-slang.

D. Skarvkoppling i mark mellan PE-slang och PE-slang i marken.

E. T-koppling till PE-slang i marken.

F. Avstängningskran i teknikrum. Kopplas till PVC-rör.

G. Skarv i vinkel och T-skarv till PVC-rör i teknikrum.

H. PVC-övergång. Skruvas i klämringskopplingen och används i övergång mellan mark och teknikrum.

I. Unionskoppling PVC-rör dim 50 mm med utvändig gänga. Det är tre st och dessa ska sitta i sandfilter och PVC-rör.

J. Övergång mellan pump och PVC-rör. Skruvas i pumpen. Dessa ligger i pumplådan (Astral).

Koppling-vinkel-inlopp-560pxH
A. Klämkoppling i vinkel med invändig gänga kopplad till inlopp.
H och B. PVC-övergång (H) samt klämkoppling rak med invändig gänga (B) kopplad mellan PVC-rör och PE-slang.
Koppling-braddavlopp-560pxH
C. Klämkoppling vinkel med utvändig gänga kopplad till bräddavlopp.
F. Avstängningskran i teknikrum.
Skarv-PVC-slang-560pxH
G. T-skarv till PVC-rör i teknikrum.
I. 3 st Unionskopplingar mellan PVC-rör och sandfilter.
J. Övergång mellan pump och PVC-rör.

Här hittar du instruktioner för Montering av klämringskoppling och Limning av PVC-rör.

7. Insida poolväggar

Blocken har ett färdigt ytskikt av fiberarmerad betong vilket ger en hård yta som skyddar mot fotavtryck samt tål värmen från linersvetsning. Vid montering av vår fabrikstillverkade liner levererar vi med en skyddsduk. Om denna skyddsduk används räcker det att man endast putsar skarvarna och eventuella ojämnheter. Poolväggarna är något ojämna i strukturen för att putset ska fästa bättre. Eventuella utstickande ojämnheter kan skrapas bort med exempelvis stålskrapa. Om linern ska platssvetsas direkt på väggen behöver man putsa hela väggen för att få en helt slät insida.

Vi har tillsammans med några erfarna byggare testat olika putsbruk. Vi rekommenderar Combimix produkter då dessa är bra, prisvärda och kan köpas hos återförsäljare över hela Sverige (bl a Bauhaus). Du kan hitta Combimix återförsäljare här: https://www.combimix.com/se/hitta-aterforsaljare

Givetvis går det bra att använda andra liknade produkter i andra fabrikat.

För putsning av skarvar alternativt hela väggarna kan exempelvis dessa två bruk användas; Combimix Putsbruk B Hand eller Combimix lagningsbruk. Dessa produkter är till för förbehandlade väggar vilket våra poolblock är. De har även god beständighet mot frost. Båda är enkla att applicera. Vi tyckte att Combimix Putsbruk B Hand var något enklare att arbeta med. Grov åtgång för skarvar och trappa till en 8×4 m pool är ca 8-10 säckar.

Putsbruket hälls i en spann och spädes med rekommenderad vattenmängd enligt anvisningar på säcken. Detta blandas med betongvisp och sedan spacklas skarvarna grovt med det tillblandade bruket. Därefter väntar man tills kanterna börjar torka (ca 5-15 minuter beroende på utetemperatur). Efter detta skuras ytan med skursvamp och vatten tills ytan är jämn. Det är viktigt att poolväggen är ren och torr innan putsningen påbörjas.

Putsbruk B eller Lagningsbruk är två bra produkter för att putsa skarvarna.
Applicera putsbruket över skarvar och ev ojämnheter.
När bruket börjat torka lite i kanterna kan man börja skura för att få en jämn yta.
Skurhink med tillhörande skursvamp kan med fördel användas vid skurning.
Vid putsningen behöver inte bruket vara helt jämnt.
Vid skurning är det lätt att få en jämn putsyta.

Ytputsning trappa

Vi rekommenderar att trappstegen helputsas. För att enklare spackla skarvar och få raka trappstegskanter används en vävvinkel. Vävvinkeln placeras längs hela trappkanten och spacklas fast med bruk.

En vävvinkel kan användas för att få en rak trappstegskant.
En vävvinkel kan användas för att få en rak trappstegskant.
Vid platssvetsad liner ska poolväggar och trappa ytspacklas för att få en helt slät yta.
Vid platssvetsad liner ska poolväggar och trappa ytspacklas för att få en helt slät yta.

8. Återfyllnad

Helt återfylld pool.
Helt återfylld pool.

När betongen i väggarna härdat i minst en vecka (vid kallare temperatur härdar betongen långsammare och då rekommenderas minst två veckor). Återfyll de första 40 cm från underkant grund och upp mot poolväggarna med dränerande material, exempel makadam 8/16. Fyll därefter upp och komprimera manuellt upp till underkant rördragningar med befintliga massor eller dränerande material. Efter rördragningar görs resterande återfyllnad. Återfyllnaden ska inte komprimeras med maskin innan poolen är fylld med vatten. Ett tips är att, om möjligt, undvika att täcka kopplingar innan poolen är igång. Detta för att det då blir enklare att upptäcka eventuellt läckande kopplingar.

Förankring av pool i trädäck eller altan

Trädäck runt poolen är en vanlig lösning som anslutning mellan pool och hus. Poolstommen har en krönbalk i betong där man enkelt kan förankra trädäckskonstruktionen i ovankant. En fördel med detta är att det blir färre plintar att gräva ner då man kan utesluta plintarna närmast poolen samtidigt som man undviker sättningar av trädäcket som kan uppstå om man har plintar närmast poolen. En annan fördel är att poolens ovankant styvas upp betydligt.

Vid helt återfyllda pooler krävs inte detta men är en lösning som underlättar vid trädäckets montering.

Efter att krönbalken härdat skärs cellplasten ner lika mycket som träregeln är bred. Används en 145×45 regel skärs cellplasten ner 145 mm.

Om snap-in-list används kan träregeln med fördel placeras så att ovankant träregel och ovankant snap-in-ist hamnar i linje. Då kan detta utrymmes fyllas med bruk för att få en jämn yta att fästa sargen i. Fäst träregeln med bult i betongbalken runt hela poolen. Bjälkarna till trädäcket kan förankras i denna träregel med balkskor eller på annat sätt så att krönbalken blir uppstyvad.

Cellplasten skärs ner och träreglar fästs runt poolen.
Cellplasten skärs ner och träreglar fästs runt poolen.
Träbjälkarna till trädäcket fästs i träregeln.
Träbjälkarna till trädäcket fästs i träregeln.
Plankorna till trädäcket fästs sedan i träbjälkarna.
Plankorna till trädäcket fästs sedan i träbjälkarna.

För att skapa en slät ovankant att fästa in sargen i fylls bruk i mellanrummet mellan snap-in-listen och träregeln. Vi rekommenderar att först rolla eller pensla plåtlisten med Combimix PP 600 Primer eller liknande. Sedan kan Combimix Betong 3 eller liknande användas som utfyllnadsbruk då denna har hög vidhäftning mot underlaget och är frostbeständig. Åtgång för en 8×4 m pool är ca 6-7 säckar Combimix Betong 3 och en liten flaska Combimix PP 600 Primer. Betongbruket blandas enligt anvisning på säcken i hink med betongvisp.

Ovankant snap-in-list ska ligga i linje med ovankant träregel.
Fyll bruk mellan snap-in-list och träregel.
Produkter som kan användas är Primer PP 600 och Betong 3 från Combimix.

9. Montering av liner och lister

Nedan beskrivning gäller vid användning av fabrikstillverkad liner med snap-in-list. Vid platssvetsad liner görs monteringen av linersvetsaren.

Se gärna vår instruktionsfilm på hur du monterar fabrikstillverkad liner.

En liner är enklare att montera när det är varmare ute. Lämplig temperatur för linermontering är 18-25 grader.

Innan linern monteras ska en skyddsduk monteras på poolväggar, trappa och golv för att skydda linern. Det fungerar med både foam och nålfiltsmatta.

Börja med att skära till bitar av duken som passar till trappan, bild 1. För att hålla duken på plats kan dubbelhäftande mattejp användas. För att mattejpen ska fastna bättre på betongen kan man pensla ett lager primer innan under tejpen.

Man kan förstärka ”trappnosen” genom att tejpa med silvertejp, bild 2. Fortsätt att montera skyddsduken på väggarna, bild 3. Tejpa med dubbelhäftande tejp fast den svarta duken i ovankant på poolen. Om man behöver skarva den svarta duken på något ställe kan silvertejp användas.

Bild 1.
Bild 1.
Bild 2.
Bild 2.
Bild 3.
Bild 3.

Fixera sedan skyddsduken i ovankant vägg genom att skruva fast den svarta medföljande plåtlisten i betongkrönbalken, bild 4. Använd rostfri skruv med plugg för betong, ca 50 mm lång. Skruva skruvarna med ett cc-mått på ca 600 mm.

Skyddsduken är 1500 mm hög dvs lika hög som poolväggen. Skär bort den nedersta delen av duken i underkant så att duken släpper ca 2 cm från golvet. Risken finns annars att duken veckas av vattentrycket.

I den svarta plåtlisten skruvas sedan snap-in-listen fast, bild 5. Använd rostfri självborrande plåtskruv. Skruva skruvarna med ett cc-mått på ca 300 mm. Avsluta snap-in-listen ca 1,5-2 cm innan varje hörn, bild 6.

Bild 4.
Bild 4.
Bild 5.
Bild 5.
Bild 6.
Bild 6.

Skär ur den svarta duken vid inlopp, bräddavlopp och lampor, bild 7-9. Den svarta duken ska skäras något utanför ramarna så att den inte riskerar att komma i kläm mellan tätningarna i ett senare skede. Vid bräddavlopp kan duken behövas tejpas något för att den inte ska fladdra så mycket.

Bild 7.
Bild 7.
Bild 8.
Bild 8.
Bild 9.
Bild 9.

Därefter kan skyddsduken monteras på golvet, bild 10. Det fungerar med både nålfiltsmatta eller foam-matta. Tänk på att det är viktigt att botten är rengjord från smuts innan duken monteras.

För att gå en helt jämn skarv rekommenderas att duken läggs omlott och skärs med mattkniv (överblivna remsor plockas sedan bort). Tejpa skarvarna med genomskinlig tejp för att undvika att duken glider, bild 11.

Nu är hela poolen skyddad, bild 12, och linern kan monteras.

Bild 10.
Bild 10.
Bild 11.
Bild 11.
Bild 12.
Bild 12.

Placera linern i poolens botten, bild 13. Se till att trappanpassningen hamnar på rätt sida innan linern vecklas ut för mycket. Släta ut linern och fördela dem så jämt som möjligt över botten och i hörnen. Linerns botten är något mindre än poolens botten.

I ovankant på linern finns en svetsad list som ska tryckas in i snap-in-listen, bild 14. Lokalisera ett hörn och börja med att trycka in snap-in-listen där och fortsätt sedan längs hela kortsidan. Börja med den kortsidan som är på motsatt sida från gaveltrappan. Fortsätt med båda långsidorna och avsluta med den sista kortsidan. Det är viktigt att hörnen hamnar rätt från början annars får man ta ur listen och börja om.

Kontrollera att linern ligger symmetriskt i alla hörn och är jämt fördelad generellt, bild 15. 

Bild 13.
Bild 13.
Bild 14.
Bild 14.
Bild 15.
Bild 15.

Linern är gjord med ett undermått vilket innebär att linern kommer att ’gena’ i botten mellan grund och vägg innan det är vatten i poolen. Detta kallas hålrum. Det är viktigt att hålrummen är jämt fördelade. Om linern ligger helt emot vägg/botten på ena sidan poolen och hålrummet är stort på motsatt sida kommer linern att hamna snett.

Nästa steg är att få upp linern ordentligt i trappen. Placera tyngder i trappan så att innerhörnen på trappen hamnar på rätt plats, bild 16. Börja med att jobba in innerhörnen på nedersta trappsteget.

När man känner att man placerat ut linern rätt så kan man suga ut luften bakom linern med hjälp av två dammsugare. Detta gör att linern slätas ut och man ser att den hamnar rätt. Placera ut två dammsugare. Dammsugarna ska placeras i två hörn på motsatt diagonal sida mot varandra.

Dammsugarmunstyckena förs in bakom linern och tätas med silvertejp, bild 17. För att vaccum ska skapas måste man även tejpa bräddavloppet, bild 18, och rören som leder till inloppen så att ingen luft kan komma in i poolen (glöm inte att ta bort dessa tejpbitar sedan). Sätt först igång dammsugaren som är på motsatt sida från gaveltrappan och släta samtidigt till linern med hjälp av en mjukborste. Arbeta ut linern i sidorna.

Efter en liten stund kan man även sätta igång dammsugaren som är på samma sida som gaveltrappan.

Bild 16.
Bild 16.
Bild 17.
Bild 17.
Bild 18.
Bild 18.

Nu är det dags att börja fylla på vatten. Det är viktigt att poolen återfyllts från utsidan innan vattnet fylls på i poolen i de fall poolstommen inte är fribärande. Innan påfyllning ska teknikrummet vara kopplat, avstängningsventilerna stängda och belysningens kabelrör ska vara tätade med gängtejp mot belysningsrör och kopplingsbox (kopplingsboxen är placerad ovanför poolens slutgiltiga vattenyta).

En fabrikstillverkad liner får alltid något rundade hörn men tycker man att hörnen blir för rundade så kan man töja linern försiktigt när man får värme i poolen och det är varmt ute. Känner man att linern släpper ifrån snap-in-listen i hörnen kan man köpa linerstopper som är en gummiremsa som man trycker in i snap-in-listen och som låser linern i snap-in-listen.

Börja med att fylla upp till ca 5 cm under lamporna. Stäng av vattnet. Gör sedan ett litet hål i linern mitt i lamphuset. Kontroller att tätningen på baksida liner sitter bra. Skruva fast tätningsringen genom linern, bild 19. Lokalisera hålen genom att känna med fingrarna och gör hål i linern vid skruvhålen med hjälp av en stjärnskruvmejsel. Skruva fast skruvarna korsvis. Se till att tätningen mellan liner och tätningsring sitter bra. När tätningsringen är fastskruvad kan linern skäras upp längs innerkant tätningsring, bild 20.

Nu kan lampan monteras. Se till att ha tillräckligt med sladd inne i lamphuset så att du har möjlighet att lägga upp lampa på poolkanten. Se även till att skruva åt tätningspluggen där sladden går ut ur lamphuset. Tätningsdetaljerna sitter på sladden. Det är tre delar; en o-ring, en bricka och en gängad plugg, bild 21. Dessa ska skruvas åt och ger då tätning åt lampkablen. Gängtejpning behövs inte eftersom o-ringen tätar.

Skruva fast lampan med hjälp av de två utvändiga skruvarna. Kabelröret går upp till kopplingsboxen som vanligtvis monteras i trädäcket. Från kopplingsboxen går sedan kablar in till transformator som vanligtvis sitter i teknikrummet. Denna installation görs av behörig elektriker. Informationen som elektrikern behöver finns i manualen som medföljer lampan. För halogenlampor gäller en 300 W transformator per lampa och för LED-lampor räcker en transformator till två lampor. För halogenlampor behövs 2×6 mm kablar och till LED räcker 2×1,5 mm kablar.

Bild 19.
Bild 19.
Bild 21.
Bild 20.
Bild 21.

Fortsätt att fylla på vatten till ca 5 cm under inloppen. När vattennivån närmar sig första trappsteget får man vara med och se till att sträcka linern så att den blir så slät som möjligt. Skär på samma sätt upp ett litet hål vid inloppen. Sätt dit inloppskulan och se till att du får med gummitätningen mellan tätningslist och liner. Skruva fast tätningslisten korsvis, bild 22. Skruva så att det blir ordentligt tätt.

Tryck sedan dit inloppets frontlist, bild 23.

Bild 23.
Bild 22.
Bild 24.
Bild 23.

Fyll vidare upp till 5 cm under bräddavloppets underkant och gör på samma sätt som för lampa och inlopp, bild 24-26. 

Till sist fylls vattnet upp tills vattenlinjen ligger i mitten av bräddavloppet.

Bild 25.
Bild 24.
Bild 26.
Bild 25.
Bild 27.
Bild 26.

10. Teknikrum

I de fall teknikrummet byggts med poolblock i direkt anslutning till poolen bör man se till att man har ventilation i utrymmet. Ingång till teknikrummet kan med fördel placeras genom en lucka i trädäcket. Taket på teknikrummet ska tätas så att inte regnvatten kommer in. Det kan dock alltid komma in vatten i teknikrummet ändå och man ska därför även ha en ingjuten golvbrunn.

Värmepumpen ska inte placeras i teknikrummet utan stå fritt så att den har god lufttillförsel. Den ska stå på ett plant underlag och gärna även en bit ovanför mark så att kondensvatten kan rinna ut och ner bort från pumpen.

Ingång till teknikrum genom en lucka i trädäcket.
Exempel på insida teknikrum med en jetswim.
Värmepumpen ska stå utomhus och med god lufttillförsel.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För prisuppgifter kan du antingen testa vår snabbkalkyl eller skicka in en prisförfrågan för att få en offert.

Poolstomme